ŞEMİMÎ, Kemaleddin

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Akçahisar dergâhı bendegânından Mehmed Ali'nin Basri Baba'ya ait bir mecmuaya istinaden verdiği bilgiye göre, Şemîmî'nin asıl adı Kemaleddin'dir. 18. yüzyılda yaşadığı bilinen Şemîmî'nin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Önceleri İstanbul'da dersiam iken daha sonraları Köprü­lü dergâhından, Bektaşilikten nasip alır. Yaptıkları mektuplaşmalar sonucu arkadaşı Haydar Haşimi Baba ile birlikte Akçahisar'a gider. Akçahisar'da kurşunlanarak öldürülür (Ergun 1930: 353). Turgut Koca, Şemîmî'nin İstanbul camilerinde vaizlik yaptığını be­lirtir. Şemîmî hakkında bilgi veren kaynaklar onun niçin öldürüldüğü konusuna ise açıklık getirmezler. İşkodra'nın Akçahisar kasabasındaki Bektaşi dergâhına defnedildiğini belirtirler (Koca 1955: 361) Sadeddin Nüzhet Ergun, şairin 18. yüzyılın sonunda yaşadığını vurgu­lar ve örnek olarak üç şiirini sunar (Ergun 1944: 184).

Eldeki şiirlerden ilki gazel formundadır. Gazelinde ayet, hadis ve tasavvuf terminolojisini yoğun olarak kullanmıştır. Buradan hareketle bu kavramlara şiirlerinde kullanabilecek tasavvufi atmosferi solumuş ve eğitimini almıştır yorumu yapılabilir. Örneğin ilk beyitteki "Bizdedir Seb'ul-Mesânî arş-ı Rahmân bizdedir / Mazhar-ı zü'l-Kibriyâyız ulu Sübhân bizdedir." bütün sözcükler tasavvufla ilgilidir. Bizdedir redifi de bu ilginin dışında değildir. Çünkü tasavvuf erbabı için nefsi ifade eden ben'i değil biz'i vurgulamayı yeğler. Biz ifadesi de gazelde güçlü bir anlatım sağlamıştır. Eldeki ikinci şiiri 6+5 hece ölçüsüyle ve dörtlüklerle yazılmıştır. Konusu maddi aşk ile ilgilidir. Şairin manevi konulu şiirlerin yanında dünyevi şiirler de kaleme alabilecek anlayışta olduğu söylenebilir.

 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1930). Bektaşi Şairleri. İstanbul: İstanbul Maarif Vekâleti. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş. Alevi Şairleri ve Nefesleri. C. 2. İstanbul: Maarif Kütüphanesi. Kenan Matbaası.

Koca, Turgut (1955). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.01.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Bu divane gönlüm yollarda kaldı

Yârdan ayrılalı bir haber bekler

Herkese sorar kim yâri gördün mü?

Ağlaya ağlaya bir kamer bekler

 

Dilediği dâim giryân olmağa

Kisvetin çıkarup üryân olmağa

Aşkın âteşinde biryân olmağa

Tennure-i tende can ciğer bekler

 

İlk yaz baharının eyyâmı geldi

Hasret günlerinin akşamı geldi

Gönül bülbülünün bayrâmı geldi

Yâr ile vasi içün bir seher bekler

 

Bir kadd-i bâlânın server aşkına

Dünyada misli yok gevher aşkına

Ol serv-i kametli dilber aşkına

Bu divane gönlüm sanevber bekler

 

Ol çeşme-i âb-ı hayât aşkına

Zinde eder cümle memât aşkına

Gönlüm bir lebleri nebât aşkına

Vücûdu Mısırında bir şeker bekler

Ergun, Sadettin Nüzhet (1930). Bektaşi Şairleri. İstanbul: İstanbul Maarif Vekâleti. 353.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş. Alevi Şairleri ve Nefesleri. C. 2 İstanbul: Maarif Kütüphanesi. Kenan Matbaası. 184.