ŞEYHÎ, Karga-zâde Mustafa Şeyhî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/I. Mahmud devri (1730-1754) dönemi ortaları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa olan Şeyhî’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Karga-zâde sanıyla tanındı. Rumeli’de kadılık, Kandiye ve Siroz’da vekâyi’ kâtipliği yaptı. I. Mahmud devri (1730-1754) dönemi ortalarında vefat etti.

Şeyhî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Râmiz, onun şiir ve inşaya kadir mahir bir şair olduğunu belirtir (Erdem 1994: 178).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1599.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 178.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 522.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Serîr-i mülk-i istignâda biz İskenderiz Şeyhî

Hemân ancak bizim âyîne-i âlem-nümâmız yok

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 178.)