ŞİKÂRÎ, Hazînedarzâde Mustafa Şikârî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hâzinedar-zâde Mustafa Çelebi ismiyle tanınmaktadır. Yetenekli, dönemin ileri gelenleri tarafından kabul görmüş ve iltifatlarına mazhar olmuş hürmet edilen kişilerindendi. Saltanat hazinesinde görev alacak iken, şehzâde Mustafa sancağa çıktığında onunla birlikte gitti ve sırdaşı oldu. Sekbanbaşı ve çavuşbaşı görevlerinde bulundu. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay

Tatçı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 20.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gönül nâ-dânı almaz dâneye dânâya mâildür

Şeh olmaz câhile fazl ehline kullıga kâildür

 

Elinde tolu ebyâtıyla dil-berden diler bûse

Şikârî keckül ile cerr ider gûyâ ki sâildür

Beyt

Bana cennet serâyından ser-i kûy-ı vefâ yegdür
Yarınki hûr u gılmândan bugünki dil-rubâ yegdür

 

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1427.