SIRRÎ, Sırrî Paşa

(d. 1802-03/1217 - ö. 1853-54’ten sonra/1270)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1217/1802-03 yılında Konya’da doğdu. Halebli Melek Ahmed Paşa-zâde Osmân Paşa’nın oğludur. 1129/1813-14 yılında sarayda kapıcıbaşılık rütbesine yükseldikten sonra bazı görevlerde bulundu. 1260/1844-45 yılında Mîr-Ümerâlık rütbesiyle Van kaymakamlığına getirildi. Daha sonra Kars kaymakamlığına atandı. 1266/1849-50 yılında Yemen defterdarlığına atandı. Bir yıl sonra da vezirlik rütbesiyle Yemen valiliği görevine getirildi. 1270/1853-54’te Anadolu Ordu-yı Hümâyunu’nda görevlendirildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Fatîn’e göre Sırrı Paşa, güçlü ve sevilen bir vezir olup şiirleri kabul görmüştür (1271: 191). Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Sırrî Paşa”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 609.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 425.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Sırrî Paşa (Konyalı)”. C.8. İstanbul: Dergâh Yay. 10.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. IV. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2560

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

 Keşf-i râz eyler isem kâse-i dünyâ tutuşur

 Ketm eder isem eger dilde süveydâ tutuşur

 İrişir devr-i şerer-nâk-ı dilim eflâka

 Sûziş-i âhım ile atlas-ı mînâ tutuşur

 Kadd-i mevzûnunu yâd eyleyerek gülşende

 Âh-ı serd etsem eger serv-i dil-ârâ tutuşur

 Sen o dem etmiş idin hasretile bagrımı nâr

 Bu o âteş ki begim sönmedi hâlâ tutuşur

 Sırrıyâ yazsam eger sûz-ı dili ahbâba

 Kilk u evrâk yanup ma‘nî-i imlâ tutuşur

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 191-192.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/98Doğum YeriGörüntüle
2HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
3KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Doğum YeriGörüntüle
4HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/98Doğum YılıGörüntüle
5HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
6KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Doğum YılıGörüntüle
7HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/98Ölüm YılıGörüntüle
8HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
9KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Ölüm YılıGörüntüle
10HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/98MeslekGörüntüle
11HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870MeslekGörüntüle
12KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?MeslekGörüntüle
13HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HALİLÎ, Mustafad. ? - ö. 1597/98Madde AdıGörüntüle
17HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Madde AdıGörüntüle
18KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Madde AdıGörüntüle