SÛFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sûfî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda Sûfî’nin, Ahmedî (öl. 1410’dan sonra)’nin bir gazeline nazire olan gazeli bulunmaktadır. Bu gazelin hem Ahmedî’ye nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Sûfî’nin, 15. veya 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür. 

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Katre-i eşküm degüldür bu akan ırmaglar

Çekdügüm bâr-ı gam-ı ‘ışkuñla çekmez taglar

 

Taglar içre gezen havf itmeye kaplandan

Nâr-ı ‘ışkun şöyle yakdı cismüm üzre dâglar

 

Dâglar eksük degüldür bagrum üzre lâle-veş

Deşt-i gamda cûy-bâr-ı dîde turmaz çaglar

Çaglardur görmeyüp hasret çeker dîzâruñı

Yollar üzre muntazır ‘aynum dem-â-dem aglar

Aglar bülbül döker yaşı vü gül handân u şâd

Sûfiyâ bîmâr hâlin bilmez imiş saglar

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 53.)