SULHÎ, Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1071/1660-61)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kâsım-zâde Mehmed Sâlih Sulhî Efendi. Asıl adı Salih olup Kürt Kasım Efendi'nin oğludur. Kâsım-zâde adıyla tanınmıştır. İyi bir eğitim alarak Yahya Efendi'den mülazım olmuş ve müderrislik yapmıştır. Kırk akça medreseden azlemiş, hariç elli rütbesini beklerken Recep 1049/ Ekim-Kasım 1639'da Haydar Paşa Medresesi'ne atanmıştır. Müderrisliğin yanı sıra Yenişehir kadılığı yapmış ve 1071/1660-61'de vefat etmiştir.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (55): 85-112.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Vekayiü'l-Fudala, Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Zülfün ki ebr-i mevsim-i nisan-ı fitnedür

Şâd-âb-sâz-ı sahn-ı gülistân-ı fitnedür

Bulur râhat der-i my-hânede mestâne düşdükçe

Asâ-yı âh ile kalkar dil-i dîvâne düşdükçe

Görince ârız-ı yâri bahâr şeklinde

Sirişk-i âlüm akar cûybâr şeklinde

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 212.)