SULTȂN NȂSIR MUHAMMED

(d. 1470-71/875 - ö. 1498-99/904)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayıtbay’ın oğlu olan Nâsır Muhammed, babasının 902/1496-97 yılında vefatından sonra henüz 26 yaşındayken kısa bir süre Memlûk tahtına geçti. Cem Sultân’ın kızı ile evlendi. Nâsır Muhammed, özellikle devlet gelirlerini anlamsız harcamalara sarf etmekle ün yapmıştı. Devlet gelirlerini heba etmesi dolayısıyla 904/1498-99’te defterdarlık görevi yapmakta olan Emîr Ȃdil Tumanbay tarafından tahttan indirildi ve tutuklanarak hapiste öldürüldü. Yerine dayısı Zâhir Kansu, Memlûk sultanı olarak atandı. Şiirle de uğraşan Sultân Nâsır Muhammed’in birkaç Türkçe şiiri bilinmektedir.

Kaynakça

Clot, Andre (2005). Kölelerin İmparatorluğu, Memlûklerin Mısır’ı. çev. T. Ilgaz. İstanbul: Epsilon Yay.

Eckmann, Janos (1996). “Memlûk-Kıpçak Edebiyatı”. Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar. ed. O. F. Sertkaya. Ankara: TDK Yay. 52-73.

İhsanoğlu, Ekmeleddin (2006). Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları. İstanbul: IRCICA Yay.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Toparlı, Recep (hzl.) (1992). İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn. Ankara: TDK Yay.

Uzluk, Feridun Nafiz (hzl.) (1954). Seyf-i Serâyî, Gülistân Tercümesi. Ankara: TDK Yay.

Yavuz, Kemal, İ. Şanlı (2011). XIV-XV. Yüzyılllar Türk Edebiyatı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Yavuz, Orhan (hzl.) (2002). Kansu Gavrî’nin Türkçe Dîvânı (Metin-İnceleme-Tıpkıbasım). Konya: Selçuk Üniversitesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 09.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Rubâ’î

Bu gece üç gecedir yasdıgım taş

Hak bilir ol yasdıga koymadım baş

Sultânım senin azîz başın içün

Yâ murâd hâsıl ola yâ gide baş 

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan, T. I. Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay. 332.