SÜYÛFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Süyûfî Efendi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 40a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu gazel, aynı yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Mecmûası’nda (Sevinç 2001: 133) da bulunmaktadır. Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua derleyicilerinin bazı ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında verdikleri “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Süyûfî hakkında kullanmamaları göz önünde bulundurulduğunda şairin 16. yüzyılın şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 40a.

Sevinç, İbrahim (2001). Pervane Beg Nazire Mecmuası 1a-29b Transkripsiyonlu Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

Didüm emeyin leblerüñ didi ki em mâ

Bu sırrı sakın kimseye bildürmegil ammâ

Âdemseñ eger sûfî nazar kıl o perîye

Tâ kim bilesin nice durur sun’-ı Te'âlâ

Sidre boyuñı serv ü çemende görüp ey dost

Tahsîn-i belîg eyleyüben didi ki Tûbâ

Didüm güle gülşende ruhına o nigâruñ

Öykünür imişsin ola mı didi ki lâ lâ

Hüsnüñ gülini medh ider iken bu Süyûfî

Hâmûş olur ey gonca-dehen bülbül-i gûyâ

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 40a.