TÂHİR, Mollazâde Kîlârî Tâhir Efendi

(d. ?/? - ö. III. Ahmed Dönemi veya Sonrası/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 396)’da Sultan III. Ahmed devri (1703-1730) şairleri bölümünde kayıtlıdır. Buradaki kayda göre adı Tâhir’dir. Mollazâde, Mollazâde Kilârî Tâhir Efendi olarak tanındı. Enderun’da yetişen şairlerdendir. Doğum tarihi ve yeri, ailesi, mesleği ve eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sultan III. Ahmed dönemi 1143/1730’da bittiğine göre bu tarihlerde veya daha sonra ölmüş olmalıdır. 

Kaynakça

Aktepe, Münir (1989). “Ahmed (III)”. İslâm Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: TDV Yay. 34-38.

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay.396.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâhir”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 142.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 582.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 06.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Bilindi bûseye yok yârin izni gül memeden

Garaz nedir a güzel ‘âşıka öpülmemeden

Bu Tâhir ana giriftâr iken ne baglandın

Tereddüd eyleme ey dügme sen çözülmemeden

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 396.