VA'Dî, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1684/1095)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Öğrenimini tamamladıktan sonra Üsküdar mahkemesinde kâtip, daha sonra da başkâtip oldu. Uzun zaman bu görevde bulundu. Dîvân'ı vardır. 1095/1683-84 yılında vefat etti.

"Fikr-i lutfunla Hudâya didiler târîhini / Rûh-ı Vadî bula envâr-ı cemâlünle neşât 1095" mısraı vefatına tarihtir. Safâyî ve Beliğ'e göre Üsküdarlı Sırrî'nin üstadıdır. (Çapan 2005: 688; Abdülkadiroğlu 1999: 522)

 

.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Kazâ pâ-der-gil-i âşûb-ı çeşm-i fitne-sâzundur

Ecel hayrân-ı tîg-ı gamze-i ser-mest-i nâzundur

Figân it zahm-ı tîg-i nâzda âsûdesin ey dil

Seni ol zevkden mahrûm iden sûz u güdâzundur

Hümâ-yı zülfi gibi evc-i nâz-ı 'işvede Va'dî

Şikâr eylerse dil murgın ko itsün şâh-bâzundur

***

Girme bir avuç kanına sâgar gibi ey dil

Meclisde sakın câm-ı leb-i dilbere sunma

Maksûdun eger bir gül ise al bezmden

Ammâ kef-i sâkîde olan sâgara sunma

Câiz ki ola mazhar-ı âsâr-ı Celâlî

Zinhâr yazıp nâme ol meh-peykere sunma

Kadr-i leb-i mey-gûnunu Va'dî bilir ancak

Sâgar gibi her kadrini bilmezlere sunma

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 688)

Geh bâdeye geh câm-ı ziyâ-güstere sunma

Sûfî çek elin göz göre âteşlere sunma

Firâz-ı Tûr kanda câm-ı rü'yet kanda ben kanda

Tecellî-i cemâl-i yâra tâkat kanda ben kanda

Mey sâgar-ı billûr ile hoşdur hoş

Bir gözleri mahmûr hoşdur hoş

Gel bezme yine perde-nüvâz ol mutrib

Meclis def ü tanbûr hoşdur hoş

(Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Ünv. 167.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Çiğdem Talud. 31 Ekim 1939 - ö. 28 Mayıs 1983Doğum YeriGörüntüle
3Güzide Taranoğlud. 29 Ocak 1922 - ö. 30 Aralık 2013Doğum YeriGörüntüle
4HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Çiğdem Talud. 31 Ekim 1939 - ö. 28 Mayıs 1983Doğum YılıGörüntüle
6Güzide Taranoğlud. 29 Ocak 1922 - ö. 30 Aralık 2013Doğum YılıGörüntüle
7HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Çiğdem Talud. 31 Ekim 1939 - ö. 28 Mayıs 1983Ölüm YılıGörüntüle
9Güzide Taranoğlud. 29 Ocak 1922 - ö. 30 Aralık 2013Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Çiğdem Talud. 31 Ekim 1939 - ö. 28 Mayıs 1983MeslekGörüntüle
12Güzide Taranoğlud. 29 Ocak 1922 - ö. 30 Aralık 2013MeslekGörüntüle
13HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çiğdem Talud. 31 Ekim 1939 - ö. 28 Mayıs 1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Güzide Taranoğlud. 29 Ocak 1922 - ö. 30 Aralık 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Çiğdem Talud. 31 Ekim 1939 - ö. 28 Mayıs 1983Madde AdıGörüntüle
18Güzide Taranoğlud. 29 Ocak 1922 - ö. 30 Aralık 2013Madde AdıGörüntüle