VAHDÎ, İbrâhîm Vahdî Efendi

(d. ?/? - ö. Mart-Nisan 1714/Rebiülevvel 1126)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hacıoğlupazarcık’ta doğdu. Asıl adı İbrâhîm’dir. Hacı Mustafâ bin Mehmed Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Ramazan 1087/Kasım-Aralık 1676’da Abdurrahîm-­zâde Yahyâ Efendi’den mülazım oldu. Ahmed Çavuş Medresesi, Ahmed Paşa Medresesi, Abdullah Ağa Medresesi, Siti Hatun Medresesi, Ca’fer Ağa Medresesi, Sekban Alî Medresesi, Sahn-ı Semân Medresesi ve Süleymaniye Medresesi gibi birçok medresede müderrislik yaptı. Muharrem 1121/Mart-Nisan 1709’da Kebîrî-zâde Abdurrahmân Efendi yerine Halep kadılığına atanan şair aynı zamanda hattattır. Rebiülevvel 1126/Mart-Nisan 1714 tarihinde vefat etti. Eyüp’te medfundur.

“Mutavvel”e şerhi, İbni Hallakânî Tarihi çevirisi ve Arap şairlerinin biyografilerini içeren Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sı vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 43. Ankara.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2009). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 3. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâyık-ı Nu’mâniyye ve Zeylleri, Vekâyi’u’l-Fudalâ. C.2. İstanbul: Çağrı Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 05.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Başladı bülbül figâne gâlibâ nev-rûzdur

Eyledi ‘uşşâkına ‘arz-ı nevâ nev-rûzdur

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 696)

Zülf-i siyâh-ı yâr ile dil çekse âh-ı nev

Gûş-ı semâya halka olur ol siyâh-ı nev

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 696)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÎVER, Ahmed Zîver Efendid. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
2ZÎVER, Ahmed Zîver Efendid. ? - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
3ZÎVER, Ahmed Zîver Efendid. ? - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
4ZÎVER, Ahmed Zîver Efendid. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
5ZÎVER, Ahmed Zîver Efendid. ? - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ZÎVER, Ahmed Zîver Efendid. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle