VÂKIʻÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda Vâkıʻî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan ve muhtevasından 17. yüzyılda tertip edildiği anlaşılan bir şiir mecmuasında (T 10954) şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mecmuanın muhtemel tertip tarihine istinaden Vâkıʻî’yi, 17. yüzyıl veya önceki dönem şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 10954”. vr. 67b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gamuñ ey dil-nüvâzum gayrılarla gam-güsâr itme

Beni mahzûn idüp peygûle-i gamda nizâr itme

 

Ruhuñ göster yiter cevr itdüñ ey mihr-i cihân-tâbum

Dil-i ser-geşteyi mânend-i gerdûn bî-karâr itme

 

Meded bir lahza ârâm eyle çözme zülf-i pür-çînüñ

Perîşân-hâtırum cemʻ olmış iken târumâr itme

 

Hadîs-i kâkülinden ʻömrüm artar hazz ider cânum

Mutavvel kıl kelâm-ı zülfin ey dil ihtisâr itme

 

Hazer kıl kâkül-i dilber gibi âteş-perest olma

Sözüm tut meskenüñ ey Vâkıʻî gözgöze nâr itme

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 10954”. vr. 67b.