VUSÛLÎ, Küçük Bâli Paşazâde

(d. ?/? - ö. 1591/1000)
divan şairi, uç beyi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yahyalı ocağına mensup olan Vusûlî’nin asıl adı Mehmed’dir. Üsküplüdür. Küçük Bâlî Paşa’nın oğludur. Bir dönem Arad’da uç beyi olarak görev yaptı. Cömertliği, yardım severliği, adaleti ve kahramanlığı ile tanındı (Kılıç 2010: 569). 1000/1591 yılında vefat etti.

Şiirleri beğenilir. Mürettep bir divânı vardır (Sungurhan 2008: 231).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 20.02.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 20.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 24.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bahr-ı hüsn içre n’ola ey dürr-i yek-dâne sana

Ger sadef dâye olup lü’lü’ olursa lâlâ

Bize açılmag imiş kasdı o gonçe-dehenün

Açma ammâ burayı kimseye ey bâd-ı sabâ

Zâl-i dehrün degül imiş ise ser-mûyı sefîd

Subh-dem başına yakmazdı şafakdan hınnâ

Tarz-ı Bâkîye Vusûlî yüri uydur şi’rün

İde gör kâ’ide-i âb-ı hayâtı icrâ (Sungurhan 2009: 416)

Beyit

Eğer dâmânuna irmezse destüm dâr-ı vuslatda

Elüm yakanda ey serv-i ser-efrâzum kıyâmetde (Kayabaşı 1997: 591)

Beyit

Gül gibi çünki küşâd oldı gazâ meydânı

Lâle-reng eylese tan mı şühedâ meydânı (Kılıç 2010: 570)

Beyit

O miyân da güzel ol zülf-i semen-bû da güzel

Kılca yok ‘aybı begüm o da güzel bu da güzel (Kılıç 2010: 570)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Lütfi Seyfullahd. 15 Ocak 1926 - ö. 25 Mayıs 2005Doğum YeriGörüntüle
2Tülay İbrahimd. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Enver (İlyaz) Asımd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Lütfi Seyfullahd. 15 Ocak 1926 - ö. 25 Mayıs 2005Doğum YılıGörüntüle
5Tülay İbrahimd. 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Enver (İlyaz) Asımd. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Lütfi Seyfullahd. 15 Ocak 1926 - ö. 25 Mayıs 2005Ölüm YılıGörüntüle
8Tülay İbrahimd. 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Enver (İlyaz) Asımd. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Lütfi Seyfullahd. 15 Ocak 1926 - ö. 25 Mayıs 2005MeslekGörüntüle
11Tülay İbrahimd. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Enver (İlyaz) Asımd. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Lütfi Seyfullahd. 15 Ocak 1926 - ö. 25 Mayıs 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tülay İbrahimd. 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Enver (İlyaz) Asımd. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Lütfi Seyfullahd. 15 Ocak 1926 - ö. 25 Mayıs 2005Madde AdıGörüntüle
17Tülay İbrahimd. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Enver (İlyaz) Asımd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle