ZEYNÎ, Şeyh Mehmed Zeynî b. Mehmed Hamdullah Efendi

(d. 1491-92/897 - ö. 1569-70/977)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

897/1491-92 yılında doğdu. Adı Şeyh Mehmed Zeynî Efendi’dir. Babası Mehmed Hamdullah Efendi, dedesi de Şeyh Akşemseddin Efendi’dir. Seksen yaşında iken 977/1569-70 yılında vefat etti. Vefatına Enîsî tarafından “Kabrini Allâh anun pür-nûr ide 977” mısraı ile tarih düşürüldü. Göynük’te babasının yanına defnedildi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ayvânsarâyî (Ekinci 2013: 140-141)’de bir manzumesi yer almaktadır.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 140-141. 

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1245.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Sözüm dinle benüm kardaş

Unutma hâlet-i nez‘i

Gidersin bu yola yoldaş

Unutma hâlet-i nez‘i

Vedâ‘ idüp ehibbâya

Gidersin dâr-ı ukbâya

Sakın meyl itme dünyâya

Unutma hâlet-i nez‘i

Kanı ashâb u evlâdun

Kanı âbâ vü ecdâdun

Senün de kalısar adun

Unutma hâlet-i nez‘i

Bu fânî dâra aldanma

Vefâsız yâra aldanma

Kat mekkâra aldanma

Unutma hâlet-i nez‘i

Gider Zeynî hevâ fikrin

Düşür kalbe hudâ zikrin

Bu derde kıl devâ fikrin

Unutma hâlet-i nez‘i

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 140-141.