MALATÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda Malatî hakkında bilgi verilmemiştir. Bununla birlikte Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi No. 43’te bulunan ve Eroğlu Nûrî’nin şiirlerini içeren mecmuada Malatî’nin bir gazeli vardır. Bu gazel, Eroğlu Nûrî’ye medhiye olarak yazılmıştır (Tatcı 2002: 23-24). Eroğlu’nun yetiştirdiği Halveti dervişlerinden olduğu anlaşılan Malatî, şiirin aruz ve kafiye gibi şekil özelliklerine pek önem vermeyen ve öncelikle tasavvufi hakikatleri anlatmaya odaklanan bir tekke şairi görünümündedir. Malatî’nin mahlası Malatyalı olduğuna delalet eder. Malatî, Eroğlu Nûrî’nin (ö. 1603) sohbetinde bulunduğuna göre 16. yüzyıl şairlerinden sayılabilir. Hatta Eroğlu Nûrî’nin yetiştirdiği Elmalılı Ümmî Sinân (ö. 1657) gibi 17. yüzyılın ilk yarısını da görmüş olabilir.

Kaynakça

Tatcı, Mustafa (2002). Divânçe-i İlâhiyât Eroğlu Nûri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. CENK AÇIKGÖZ
Yayın Tarihi:
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022

Eserlerinden Örnekler

Ey bugün meydân içinde merd olan gelsün berü

Seyf-i tevhîd ile nefse kahr iden gelsün berü

 

Kuruldı meclis-i tevhîd sunuldı bâde-i ʽışk

Şarâb-ı lâ-yezâlîden nûş iden gelsün berü

 

Ol şarâbun sâkisi Eroglı Ümmî’dür bugün

Bezm-i dôsta lâyık olan durmasun gelsün berü

 

Elinden içen ayılmaz olur mestâne her dem

Mest olup dîvân-ı dôsta devr iden gelsün berü

 

Çünki dôst cân teklîf itmiş ʽâşıka dîdârına

Cânını dôst yolına nisâr iden gelsün berü

 

Dôst olan emmâresiyle girmesün aramuza

Dünyâ vü ʽukbâdan geçüp ser viren gelsün berü

 

Çün Malatî Eroglı’ndan buldı derdine şifâ

Dâ’imâ eyler nidâ derdi olan gelsün berü

(Tatcı, Mustafa (2002). Divânçe-i İlâhiyât Eroğlu Nûri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 23-24)