ABDÜRRAHÎM KÂDİRÎ, İvranyalı

(d. ?/? - ö. 1282/1865)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İvranya'da doğdu. Babası 1828 yılında İvranya'da vefat eden Şeyh Ali Efendi'dir. Babasının da Arapça Risâletü'r-Rûh adlı bir eseri vardır. Şeyh Ali Efendi, Kâdirî tarikatı şeyhlerindendi. Sonradan Üsküp'e göçtü ve orada 1282/1865 tarihinde vefat etti. Üsküp Dükkancık Tekkesi bahçesine gömüldü.

Hepsi de yazma hâlinde olan eserleri şunlardır:

1. Dîvânçe.

2. Lugat-ı Arabiyye Manzûmesi: Sübha-i Sıbyan tarzındadır.

3. Manzum Kavâ'id-i Nahviyye.

4. Manzum Tecvîd.

5. Manzum Türkî ve Fârisî Terceme-i Kasîde-i Bür'e. Bursalı Mehmed Tahir bu eserin basıldığını söylemektedir (1333: 132).

6. Manzûme-i Akâ'id ve Şerhi.

7. Manzûme-i Ferâ'iz.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ser-â-ser nutka mazhar düşdü âlemde kamu eşyâ

Zebân-ı kâl ü hâl ile Hudâ'nın hamdini gûyâ

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul. 132.)