ADNÎ, Şeyh Hasan Adnî Efendi, Uzun Ali Efendi-zâde

(d. ?/? - ö. 1125/1713-14)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Hasan Adnî Efendi, Halvetîliğin Şabaniyye kolunun Karabaşiyye şubesini kuran Karabaş Şeyh Uzun Ali Efendi (Karabâş-ı Veli)’nin oğludur. Kahire’de Kara Meydan ismiyle bilinen mahallede Kırklar Makâmı denilen ve Kara Mehmed Paşa’nın ihyâ eylediği dergâha şeyh oldu. Mustafa Ma’nevî (ö.1114/1702) ve Hüseyin Çelebi adında iki kardeşi vardır. Mustafa Ma’nevî, 1102 / 1691 senesinde Kadırga’daki Sokullu Mehmed Paşa zâviyesine şeyh oldu ve aynı tarihlerde Bahçekapıdaki Valide Sultan Câmii’ne vâiz olarak tayin edildi. Ancak Hüseyin Çelebi, irşâda icâzetli olmasına rağmen dünyaya ehemmiyet vermeyen mizacı sebebiyle halîfe sıfatıyla herhangi bir beldede görevlendirilmedi (Hasan Efendi-zâde Senâî: 26b’den aktaran Mermer 2004: V). Hasan Adnî Efendi, 1125 / 1713-14 tarihinde vefat etti (Müstakim-zade Süleyman Sadeddin 2000: 315). Kaynaklarda Adnî Efendi'nin eserlerine ya da sanatına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Nail Tuman'ın eserinde adının geçmesi onun şair olabileceği kanaatini uyandırmaktadır.

Kaynakça

Hasan Efendi-zâde Senâî. Menâkıb-nâme-i Hazret-i Şeyh Nasûhî. Fatih-Millet Ktp. Şer‘iyye Bölümü Nr. 1104/1.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)  (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.  654. 

Mermer, Kenan (2004).  Mustafa Ma‘nevî’nin Hayatı ve Divânı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Mermer, Kenan (2010). “17. Yüzyılın Genel Siyasî ve Edebî Manzarasında Bir Şeyh, Vaiz ve Şair Olarak Mustafa Ma‘nevî”. Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. 9(18):185-198.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. FAZİLE EREN KAYA
Yayın Tarihi: 01.05.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler