AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendi

(d. ?/? - ö. 1226/1811-12)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Afîf’in hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İstanbul Ayvansaraylıdır. Bundan dolayı Ayvansaraylı Afîf Efendi denmekle şöhret buldu. Mehmed Esad Yesârî'nin öğrencisidir. 1226/1811-12 yılında vefat etti. Şeyhülislam Arif Hikmet “Afîf-i ehl-i suhen vâsıl oldı me'vâya” mısraını Afîf’in ölümüne tarih olarak düşürmüştür.

Dîvân'ının British Museum'daki tek nüshası yayımlanmıştır (Kaya Yiğit  2018).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaya Yiğit, Bilge (2018). XVIII. Yüzyıl Hattat Divan Şairi İstanbul Ayvansaraylı Afîf Efendi ve Divanı. Ankara: Akçağ Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 692.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 87.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ol meh-rû bakar 'uşşâk ile agyâr-ı nâ-dâna

Olur temyîz-i nîk ü bedden' âciz çeşm-i mestâne


O hâli vasf iderken noktasın vaz' idemez ammâ

Kalem taklîde mâ'ildür anı bûs iden ihvâne


Uçar reng-i ruh-ı gül mihri görse havf ile zîrâ

Sanur gül-zârı murg-ı hüsn-i dil-dâr eyledi lâne


Degül hoy-kerde rûy-ı şerm-i hat meşşâta-i hüsni

Müheyyâ kıldı br incüli atlas kîse-i şâne


Olursa fass-ı elmâs-ı benân-ı pençe-i hurşîd

Sezâdur jâle kim benzer o nâzük dürr-i dendâna


Rakîb olmş harâbât içre sayd-ı tîr-i müjgânı

Kapılmış pençe-i şâhîne seyr it bûm-ı vîrâne


Olup hâhiş-ger-i tanzîr çün berg-i gül-i ra'nâ

Bu nazm-ı tâzeyi 'arz it 'Afîf erbâb-ı 'irfâne

(Kaya Yiğit, Bilge (2018). XVIII. Yüzyıl Hattat Divan Şairi İstanbul Ayvansaraylı Afîf Efendi ve Divanı. Ankara: Akçağ Yay. 116-117).İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
3SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YeriGörüntüle
4Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Doğum YılıGörüntüle
7Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Ölüm YılıGörüntüle
10Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Sibel Bilgind. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
15SİLAHDÂR MEHMED AĞAd. 8 Aralık 1658 - ö. 1726-27Madde AdıGörüntüle