AHMED ÇELEBİ-ZÂDE, Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Babası Sultan Selim Medresesi’nde müderrislik yapan Kaf Ahmed Çelebi’dir. Bunun için Ahmed Çelebi-zâde olarak anıldı. Asıl adı Mustafa Efendi’dir. Ebu’s-suûd Efendi’den mülazım oldu. Çeşitli medreselerde çalıştıktan sonra Süleymaniye Medresesi’ne atandı. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde vefat etti.

Hasan Çelebi’ye göre Mustafa Efendi’nin Farsça, Türkçe şiirleri ve Arapça kasideleri vardır.

Kaynakça

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 06.02.2014]. 291-292.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 21.02.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Güneş gibi bana her gün sen eyle arz-ı cemâl

Rakîbi göreyin ay başlarında hem-çü hilâl

***

Iyd oldı yâr ile ider agyâr merhabâ

El çekdi benden itmedi dildâr merhabâ

 

Degmez eli bana gelicek merhabâ içün

Ellerle bî-tekellüf ider yâr merhabâ

***

Sû-be-sû berr ü bahr âlem hep

Bahr-ı eşkümden oldı mâl-â-mâl

 (Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 06.02.2014]. 291-292.)