AHMED, Muhaşşî Sinan-zâde Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1030/1620/1621)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Künyesi Muhaşşî Sinan Efendi-zâde Ahmed Efendi b. Kethudâ Mustafa Efendi b. Hüseyin Efendi b. Muhaşşî Sinâneddin Yûsuf b. Hüsâm b. İlyâs şeklindedir. İlk eğitimini ailesinin yanında aldı. Kadı-zâde Efendi’den mülazım olduktan sonra Efdal-zâde Medresesi’nde müderris oldu. 993 Şevval / 1585 yılı Eylül/Ekim ayında Kepenci-zâde Şah Çelebi yerine İbrahim Paşa Medresesi’ne atandı. 995 Rebiülevvel / 1587 yılı Şubat/Mart ayında Abdülvehhâb Efendi yerine Zal Paşa Medresesi müderrisliğine, 997 Recep /1589 yılı Mayıs/Haziran ayında Taş-zâde yerine Gevher Han Sultan payesine terfi etti. 1001 Receb / 1593 yılı Nisan/Mayıs ayında Kâmî Efendi yerine Sahn-ı Semân Medreselerine getirildi. 1003 Muharrem / 1594 yılı Eylül/Ekim ayında Şeyhülislam Yahya Efendi yerine Şehzade Medresesi ihsan edildi. Aynı yıl Kuş Yahya Efendi yerine Edirne Selimiye Medresesi'ne nakledildi. 1005 Ramazan / 1597 yılı Nisan/Mayıs ayında Abdülhalim Efendi yerine Medine kadısı oldu. 1008 Rebiülevvel / 1599 yılı Eylül/Ekim ayında azledildi. Mısır’a yerleşti ve vefatına kadar burada kaldı. 1030 /1620-1621 yılında vefat etti. Mısır’a defnedildi. Âlim ve şâir bir kişiydi.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf
Şemseddin Sami (1996) Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşkar Neşriyat.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 30.12.2014
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Dâ’im o seg rakîbe ri’âyetde yârımuz
Bir itce yok yanında bizüm i’tibârımuz


(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf. 118.)