AHSENÎ, Mümin Paşa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahsenî hakkında tezkirelerde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri adlı eserinde şair hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Ergun, yaptığı bu değerlendirmelerde, 16. yüzyıldan itibaren yazılmış olan bazı mecmualarda Ahsenî veya Mümin Paşa namına kayıtlı bazı şiirlere tesadüf edildiğini, bu şiirlerden ikisinin Konya ile ilgili olmasından hareketle de şairin Konya’da görev yapmış olabileceğini söyledikten sonra, yine bazı şiirlerinden hareketle Ahsenî’nin, Mevlevî tarikatına mensup olduğunu belirtir (Ergun 1936: 385-86).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.01.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hak budur cennet imiş âb u hevâsı Konya’nın

Ravza-i Rıdvân imiş bildim esâsı Konya’nın

Kal’a-i zâtü’l-burûcı hayret-efzâ-yı cihân

Tâ semekden burc-i sevre var binâsı Konya’nın

Matla’-ı nûr-ı Hudâ olsa revâdur her yeri

Kande baksan hâzır olmış evliyâsı Konya’nın

Âstân-ı hazret-i Molla-yı Rûmî revm ile

Âstân-ı evc-i izzetdür yuvası Konya’nın

Tâzeler âb-ı revânı âdemin rûhun müdâm

Pür merâm imiş Merâm-ı cân-fezâsı Konya’nın

Şâhid istersen anun dârü’s-selâm olduğuna

Hûra nisbet bak perîdür mehlikâsı Konya’nın

Bilmez idüm hak bu denlü menba’-ı irfân imiş

Ehl-i dilden var imiş irfân-şinâsı Konya’nın

Özümü kurbân idem şîrîn edâ dildârına

Başka illerde bulunmaz bu edâsı Konya’nın

Nice şîrîn olmasun şîrîn edâlı dilberi

Şöhretin helvâ ile bulmış gıdâsı Konya’nın

Hak virürse cân şu denlü adl u dâd idem dilâ

Âlemi tuta kamu adl u sadâsı Konya’nın

Ger cevânı ger Merâm’ı ger safâsı Ahsenî

Şerh olunmaz ko ne dersin işburası Konya’nın

(Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul. 386.)