ÂKİFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

‘Âkifî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1186 numarada bulunan ve en geç 18. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 18. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda ‘Âkifî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi. Hamidiye 1186. vr. 80a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

‘Âkifî

Visâlüñ ‘ıydı cennetden ‘alâmet

Firâkuñ günleri rûz-ı kıyâmet

 

Bizi bîmâr idüp gam pisterinde

Koyup gitdüñ yüri sag u selâmet

 

‘Aceb bî-rahm olur ol dil-ber-i şûh

Niçe biñ kan ider çekmez nedâmet

 

Bugün reftârını ol serv-kaddün

Görenler didiler kadd-ı kıyâmet

 

Yüri var künc-i halvetde mekîn ol

Ko bezmi zâhidâ itme melâmet

 

Vatan tut kûy-ı yâri bundan özge

Saña yok ‘Âkifî cây-ı ikâmet

             (Süleymaniye Kütüphanesi. Hamidiye 1186. vr. 80a)