ÂLEHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âlehî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Millet Kütüphanesi’nde “AE Mnz 543” arşiv numarasıyla kayıtlı olan ve 16. yüzyıl şairlerinin şiirlerinin muhtevi bir mecmuada Âlehî’ye ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem dikkate alındığında Âlehî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Millet Kütüphanesi. AE Mnz 543. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.12.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil hânesine girdüm hem-hânesini buldum

Cân içre derûn oldum cânânesini buldum

Her kande ki gördüm cem’ anda seni gördüm şem’

Turfe bu ki ol şem’e pervânesini buldum

Tende çıkarup hırka oldum denize garka

Her bir sadef içinde dür dânesini buldum

Gam çekme harâb olsan ey hâtır-ı mahzûnum

O genc ki bî-haddür vîrânesini buldum

Mest olup Âlehî gel geç senlik ü benlikden

Çün bezm-i hakâyıkda bîgânesini buldum

(Mecmû’a-i Eş’âr. Millet Kütüphanesi AE Mnz 543. vr. 49a.)