ÂRİF, Şeyh Seyyid Hacı Ârif Çelebi

(d. ?/? - ö. 1159/1746-47)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ârif’in hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Abdurrahman Efendi’nin oğludur. Konya Mevlevihanesi şeyhi olan ve şeyhliği esnasında hacca da giden Hacı Ârif Çelebi, 1159/1746-47 yılında öldü. Konya Mevlevî-hanesi’nde medfundur. M. Nâil Tuman, babasının ismini Fatîn’in “Abdurrahim” ve Sema-hâne’nin ise “Abdulhalim” olarak göstermelerinin yanlış olduğunu belirtir (Kurnaz ve Tatcı 2001: 604).

Hacı Ârif Çelebi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ-hâne-i Edeb. İstanbul. 152-53.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 257.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar DedeTezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 338-39.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası. 3040.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 604.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çıkmazdı dîde bâm-ı temâşâ-yı ibrete

Mahrem olaydı râz-ı şebistân-ı vahdete

Hâtır-nevâz-ı âlem ü kadr-âşina gerek

Mâlik olan hızâne-i ikbâl ü devlete

Devr-i hoş-âmed-i felege itmez i’timâd

Yek-pâre çeşm olan ruh-ı mir’ât-ı hayrete

Uymaz firâz-ı suffe-i zevk u safâ-yı hulk

Lutf-ı hevâda dâmen-i sahrâ-yı vahşete

Nâ-geh dü-dest-i cür’etini yek-kalem görür

Parmak basan hilâf-ı edeb harf-i hikmete

Varın virür mu’âmele-i yek piyâleye

Düşmez fütâde-meşreb olan kayd-ı nekbete

Dil-sîr-i bezm-i ülfet-i ihvân-ı asr olup

Ârif çekildi gûşe-i bî-gerd ü külfete

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkîre-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 338-39.)