ÂRİF, Silahdâr-zâde Enderunlu Ârif Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ârif olan ve yine bu mahlasla şiirler yazan şair, Silahdâr-zâde sanıylı tanındı. Atâ Târîhi’nde (Tayyâr-zâde Ahmed Atâ 1293: 218) yer alan “Seferlili Ârif Bey” biçimindeki ibareden Enderûn’da Seferlili Koğuşu’nda yetiştiği anlaşılmaktadır. Sarayda Dârü’s-Sa‘âde yazıcısı olarak görev yaptı. Daha sonra hâcegânlıkla çırak çıktı. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte Tuhfe-i Nâ’ilî’de (Tuman 2001: 608) Sultân I. Abdühamîd (sal. 1774-1789) devri şairlerinden olduğu kayıtlıdır. Kaynaklarda eseri olup olmadığına dair bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty). Şefkat, Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.09.2014]. 100.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 608.

Tayyâr-zâde Ahmed Atâ (1293). Târîh-i Atâ. C. 4. İstanbul: Basiret Matbaası. 218-220.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bendeni mahzûn görüp ref’-i nikâb etmez misin

Etdigin va’d ü inâyetden hicâb etmez misin

 

Kâl ile olmazsa hâlle bin su’âl eyler gönül

Lutf edip gamzenle olsun bir cevâb etmez misin

 

Hâst-kârân-ı muhabbet gerçi bî-hadd ü şumâr

Lîk erbâb-ı hulûsu intihâb etmez misin

 

Afv u ihsânunla cürmüm ber-taraf olmaz mı âh

Ben günâh etdimse sen kasd-ı sevâb etmez misin

 

Seng-i ye’s ile yeter sâgar-şikest etdin beni

İnkisârımdan da sâkî ictinâb etmez misin

 

Ben degilsem lâyık-ı enzâr-ı Re’fet sen yine

Zâtına şâyân eltâfı hisâb etmez misin

 

Arz-ı hâl-i ârif-i nâ-çîze sultânum bakıp

Bâri bir redd-i cevâba irtikâb etmez misin

(Kılıç, Filiz (hzl.) (yty). Şefkat, Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 26.09.2014]. 100.)