ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendi

(d. ?/? - ö. 1160/1747-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendi olarak tanındı. Babası Gazi Hüdavendigâr Sultan I. Murad’ın imâretinde şeyhlik yapan İsmail Efendi’dir. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. İstanbul’da Durmuşzâde Ahmed Efendi’den talik hattını meşk ederek icâzet aldı. Hat sanatında ünlü İran hattatlarından İmâd’ın yolundan gitti. Müderrislik yaptı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Vefatına Tayyibî Mustafa Efendi “Rûh-ı Âsım etdi pervâz-ı cinân 1160” mısraı ile tarih düşürmüştür.

Râmiz Tezkiresi (Erdem 1994: 206)’ne göre söyleyişi güzel, nüktedan bir şairdi. Müstakimzade (1928: 741)’ye göre şiir ve inşası güzel idi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda (Çapan 2005: 415-416; Abdülkadiroğlu 1999: 257; Ergun 1936-1945: 107) şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 257.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 415-416.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Âsım (Bursalı)”. Türk Şairleri. C. 1. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 107.

Hançerlioğlu-Kılıç, Filiz (2002). “Âsım”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: AKM Yay. 469.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 45.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 112-113.

Kurnaz, Cemâl ve MustafaTatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 6176-617.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 741.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Âsım (Bursalı)”.C. 1.  İstanbul: Dergâh Yay. 176.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 08.05.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Mûrân-ı hatın mülk-i Süleymân’a değişmem

Şehd-i lebini la‘l-i Bedehşân’a değişmem

Dîdemden akan eşk-i düri derd-i gamınla

Bir katresini lücce-i ummâna değişmem

Ey bâd-ı sabâ var o gözüm nûruna söyle

Hâk-i rehini kuhl-ı Sıfâhân’a değişmem

Dâg-ı dilime eyleme tımâr tabîbim

Ben derd-i gam-ı âşıkı dermâna değişmem

Âsım bizi zann etme ki mahmûr-ı visâliz

Bir neş’esini câm-ı dırâhşâna değişmem

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 415-416.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA’ÎD, Babaefendi-zâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Doğum YeriGörüntüle
4SA’ÎD, Babaefendi-zâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Doğum YılıGörüntüle
7SA’ÎD, Babaefendi-zâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Ölüm YılıGörüntüle
10SA’ÎD, Babaefendi-zâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871MeslekGörüntüle
11ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FEYZÎd. ? - ö. 1682/83MeslekGörüntüle
13SA’ÎD, Babaefendi-zâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA’ÎD, Babaefendi-zâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Madde AdıGörüntüle
17ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎd. ? - ö. 1682/83Madde AdıGörüntüle