ÂSUMÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âsümânî’nin hayatı hakkında bilinenler çok azdır. Millet kütüphanesindeki bir mecmuada (Mlt. Alm.K. Mz.No.849) Asümânî namına bir koşma kayıtlıdır. Ergun, başka hiçbir yerde eserine rastlayamadığını, şairin yaşadığı devri de kesin bir şekilde söyleyemeyeceğini ifade eder (yty: 117). Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 1. yyy.

Turan, Fatma Ahsen (2002). “Âsümânî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 483.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Hazret-i Mevlam yardımcın olsun

Merhamet babında erkân senindir

Pâdişâh arslanı yer halifesi

Kulların emrinde divan senindir

 

İnan olmaz şu cihanın varına

Bugünkü işini koyma yarına

Beni yansun diler aşkın narına

Hâk-i pâye geldim ihsan senindir

 

Gözümden akıttım kan ile âbı

Şol işte bulursun Ka’be savabı

Oku arzıhâlim eyle hisâbı

Hakkımı hakkeyle ferman senindir

 

Âsümânî’yim aşk oduna yandım

Diyâr-ı gurbette gezdim usandım

Aziz başın içünbenim efendim

Arzulayıp geldim bu can senindir

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri C. 1. yyy. 117.