ÂVÂRE

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Âvâre’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Ekâbir musâhibi olan Âvâre Beg fermâyed ” (Mecmû’a-i Eş’âr: vr. 4b) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında verdiği “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgileri Âvâre hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu ve devrin ileri gelenleriyle arkadaşlık yaptığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu. Nr.  479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sâkiyâ meygûn lebüñ cân bezmine sahbâ yiter

Kadd-i mevzûnuñ dahi nahl-i cihân-ârâ yiter

Çünki esrâr-ı lebün hayrânıyam sun leblerüñ

Bana ol helvâ-yı terdür bana ol helvâ yiter

N’ola yüz döndürse benden bursa sarsa zülf-i yâr

Çün güli yüz gösterür ol çihre-i zîbâ yiter

Ben ki ‘aşkından delürdüm bend ü zindân anmanuz

Bana ol çâh-ı zenah bu zülf-i müşgâsâ yiter

Sun zebânuñ câmını Âvâreye olsun lisân

Sâkiyâ meygûn lebüñ cân bezmine sahbâ yiter

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu. Nr. 479, vr. 4b-5a.)