BÂHİR, Mâhir-zâde Seyyid Abdullâh Bâhir Efendi

(d. ?/? - ö. Safer 1180/Temmuz-Ağustos 1766)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah olan şairin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. 1160/1747-48 yılında vefat eden Mâhir-zâde Mustafa Şâkir Efendi’nin oğlu olduğundan Mâhir-zâde Seyyid Abdullah Bâhir Efendi olarak tanındı. Babasının yanında ilim ve irfan tahsil ederek mülâzım oldu. Daha sonra sırasıyla Muharrem 1164/Kasım-Aralık 1750’de Saniye-i Şah Huban Medresesi’ne müderris oldu. Rebiyülevvel 1172/Kasım-Aralık 1758’de Sapanca Ali Paşa Medresesi’ne, Muharrem 1178/Temmuz 1764’te Sahn-ı Seman Medreselerinden birine, Zilhicce 1178/Mayıs-Haziran 1765’te Nişancı Paşa-yı Atik Medresesi’ne atandı. Safer 1180/Temmuz-Ağustos 1766’da vefat etti. Edirnekapı haricinde defnedildi. Râmiz (Erdem 1994: 33)’e göre ilmi ve irfanı ile tanınan, şiir ve inşadan anlayan bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Râmiz (Erdem 1994: 33), babası Şâkir Efendi’nin bazı eserlerini müstezada dönüştürdüğünü söylese de örnek vermemiştir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 32-33.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  64.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 88.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 27.08.2014]. 61.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler