BAHRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehemmed olan şair İstanbullu’dur. Keskin zekası sayesinde kısa sürede birçok ilim tahsil etti ve akranları içerisinde öne çıktı. Yirmi yıldan fazla sarayda divan katipliği yaptıktan sonra Halep’te tezkireci oldu. Rind meşreb bir kişiliğe sahipti. Hoş sohbeti sayesinde ona derdini anlatan kişilerin ruhunu ferahlatırdı. Arap ve Fars dillerine oldukça hakimdi ve bu konuda döneminde eşi yoktu. Astronomi ilminde devrinde reis, geometride ikinci Öklidis idi. Yıldız bilgisi bakımından Ebû Ma’şer’den, inşâda Monla Münşî’den üstündü. Fal konusunda Zennâtî, şiirde Lebîd idi (Kılıç 2010: 416).

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 29.01.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gubâr-ı kademüñ ‘anbersây

V’ey şi’âr-ı nefesüñ rûh-efzây

İltifât-ı nazaruñ mâye-i baht

Sâye-i ‘âtıfetüñ ferr-i hümây

Hiddet-i kahruña karşu turamaz

Düşmen-i saf-şiken ü âhen-hây

Sâye-i ma’deletüñ havfından

Zerd-rûy oldı şehâ kâh-rübây

Mazhar-ı lutfuñ olursa Bahrì

Ola ehl-i kalem engüşt-nümây

Mesnevi

Ey yed-i kudretüñ hazâ’in-i cûd

V’ey zuhûruñ bu kârgâh-ı vücûd

Meş’al-i âftâb nûruñdur

Bu ta’ayyün kamu zuhûruñdur

Lutf-ı kahruñla buldı mihr ile mâh

Biri çetr-i sefìd ü biri siyâh

Göge seyr ü yire sükûn senden

Biri ser-keş biri nigûn senden

Hıdmetüñ çerhe saldı tavk-ı sücûd

Buldı şâm-ı ‘adem çü şem’-i vücûd

Ol mahal kim ‘ademde idi vücûd

Gelmemişdi zuhûra bir mevcûd

Ne eser vardı çerh-i Hadrâ’dan

Ne haber Âdem ile Havvâ’dan

İktizâ kıldı kudret-i ezelì

Ki sudûr ide cûd-ı Lem-yezelî

Sırr-ı lafz-ı Kün oldı çün mevcûd

Yandı şâm-ı ‘ademde şem’-i vücûd

Nergis ol hâbdan çün açdı basar

Kodı hâb-ı ‘adem gözinde eser

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 417.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Doğum YeriGörüntüle
3ŞÎRÎ, Hersek-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Doğum YılıGörüntüle
6ŞÎRÎ, Hersek-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÎRÎ, Hersek-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22MeslekGörüntüle
12ŞÎRÎ, Hersek-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÎRÎ, Hersek-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÛHÎ (Müftî-zâde)d. 1505/06 - ö. 1521/22Madde AdıGörüntüle
18ŞÎRÎ, Hersek-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle