BÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bârî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. A 1998 numarada bulunan ve en geç 18. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 18. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Bârî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. 

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Milli Kütüphane. 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Bârî                    

Şâm-ı gâmda çille-i zülfüñ dili şeydâ çeker

Subha dek tesbîh sübhânellezî esrâ çeker

 

Sanma ebrûdur debîr-i dest-i sultân-ı ezel

Safha-yı rûyına emr itmiş anuñ tugrâ çeker

 

Dâfi‘-i zehir ider n’eylerse eyler rind olan

Bezm-i gamda geh ‘arak geh sâgar-ı sahbâ çeker

 

Genc-i Kârûn bulsa bezl-i ‘ıyş ider ol gün hemân

Ol mıdur rind-i ganî-dil kim gam-ı ferdâ çeker

 

Sır idüñ sûz-i derûnın Bârî-i zâruñ hele

Katre-i nâ-çîz iken bulsa yedi deryâ çeker

                        (Milli Kütüphane 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14431' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bari' (length=4)
   'M_ADI' => string 'BÂRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bari divan şairi' (length=17)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Bârî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. A 1998 numarada bulunan ve en geç 18.
yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır.
Mezkûr mecmuanın ihtiva e'... (length=750)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=466)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Bârî&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
marg'... (length=5435)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bari şamıgamda çillei zülfün dili şeyda çekersubhadek tesbih sübhanellezi esra çeker sanmaebrüdur debiri desti sultanı ezelsafhayırüyına emr itmiş anun tugra dafiizehir ider neylerse eyler rind olanbezmigamda geh arak sagarı sahba gencikarün bulsa bezli ıyş ol gün hemanolmıdur rindi ganidil kim gamı ferda sıridün süzi derünın barii zarun helekatrei naçiz iken yedi deryaçeker milli kütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=449)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i Eş’âr</span></i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">. Milli
Kütüphane. 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b.<o:p></o:p></span></p>' (length=443)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai eşar millikütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=55)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bari divan şairi barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir şamıgamda çillei zülf�'... (length=938)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14431' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bari' (length=4)
   'M_ADI' => string 'BÂRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bari divan şairi' (length=17)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Bârî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. A 1998 numarada bulunan ve en geç 18.
yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır.
Mezkûr mecmuanın ihtiva e'... (length=750)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=466)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Bârî&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
marg'... (length=5435)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bari şamıgamda çillei zülfün dili şeyda çekersubhadek tesbih sübhanellezi esra çeker sanmaebrüdur debiri desti sultanı ezelsafhayırüyına emr itmiş anun tugra dafiizehir ider neylerse eyler rind olanbezmigamda geh arak sagarı sahba gencikarün bulsa bezli ıyş ol gün hemanolmıdur rindi ganidil kim gamı ferda sıridün süzi derünın barii zarun helekatrei naçiz iken yedi deryaçeker milli kütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=449)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i Eş’âr</span></i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">. Milli
Kütüphane. 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b.<o:p></o:p></span></p>' (length=443)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai eşar millikütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=55)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bari divan şairi barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir şamıgamda çillei zülf�'... (length=938)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14431' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bari' (length=4)
   'M_ADI' => string 'BÂRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bari divan şairi' (length=17)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Bârî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. A 1998 numarada bulunan ve en geç 18.
yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır.
Mezkûr mecmuanın ihtiva e'... (length=750)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=466)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Bârî&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
marg'... (length=5435)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bari şamıgamda çillei zülfün dili şeyda çekersubhadek tesbih sübhanellezi esra çeker sanmaebrüdur debiri desti sultanı ezelsafhayırüyına emr itmiş anun tugra dafiizehir ider neylerse eyler rind olanbezmigamda geh arak sagarı sahba gencikarün bulsa bezli ıyş ol gün hemanolmıdur rindi ganidil kim gamı ferda sıridün süzi derünın barii zarun helekatrei naçiz iken yedi deryaçeker milli kütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=449)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i Eş’âr</span></i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">. Milli
Kütüphane. 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b.<o:p></o:p></span></p>' (length=443)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai eşar millikütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=55)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bari divan şairi barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir şamıgamda çillei zülf�'... (length=938)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14431 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14431' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bari' (length=4)
   'M_ADI' => string 'BÂRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bari divan şairi' (length=17)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Bârî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Ancak Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz. A 1998 numarada bulunan ve en geç 18.
yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır.
Mezkûr mecmuanın ihtiva e'... (length=750)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=466)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Bârî&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
marg'... (length=5435)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'bari şamıgamda çillei zülfün dili şeyda çekersubhadek tesbih sübhanellezi esra çeker sanmaebrüdur debiri desti sultanı ezelsafhayırüyına emr itmiş anun tugra dafiizehir ider neylerse eyler rind olanbezmigamda geh arak sagarı sahba gencikarün bulsa bezli ıyş ol gün hemanolmıdur rindi ganidil kim gamı ferda sıridün süzi derünın barii zarun helekatrei naçiz iken yedi deryaçeker milli kütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=449)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i Eş’âr</span></i><span style="font-family:
" times="" new="" roman","serif""="">. Milli
Kütüphane. 06 Mil Yz. A 1998. vr. 83b.<o:p></o:p></span></p>' (length=443)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüai eşar millikütüphane 06 mil yz a 1998 vr 83b' (length=55)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bari divan şairi barinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak milli kütüphanede 06 mil yz a 1998 numarada bulunan en geç 18 yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait gazel kayıtlıdır mezkür mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının yüzyılda hayatta olanşairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda de bu dönemde hayattaolduğu veya dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir şamıgamda çillei zülf�'... (length=938)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '818' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('bari divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14431 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=155)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)