BAYATÎ ŞEYH MAHMÛD EFENDİ

(d. ?/? - ö. 895’ten sonra?/1489-90’dan sonra?)
müverrih
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Hasan bin Mahmûd’dur. Oğuzlar’ın Bayat boyundan olup uzun süre Tebriz’de Dede Ömer Rûşenî Dergâhı’nda hizmet etmiştir. 886/1481-82 yılında Şam hacılarıyla birlikte Hicaz’a gitmiş, orada yazdığı Farsça bir gazelden dolayı Şehzâde Cem’le tanışmış, onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan bir Oğuz-nâme kitabından derlemeler yaparak Osmanoğulları sülâlesini konu alan Câm-ı Cem-âyîn adlı tarihçeyi kaleme almıştır. Câm-ı Cem-âyîn bilinen en eski silsile-nâmedir. Bayatî, eserin mukaddimesinde özellikle Türklük hakkında önemli bilgilere yer vermiş ve Osmanlı padişahlarının şeceresini Hz. Âdem’e kadar götürmüştür. Kitapta Osmanlı padişahlarının isimlerini manalarıyla birlikte açıklamış, ayrıca peygamberler, halifeler ve ünlü hükümdarlardan da söz etmiştir. Cem Sultân’ın Mısır’a dönecek olması sebebiyle eserini bir haftada tamamladığını belirten yazar, daha sonra Mısır’a gitmiştir. Mısır’dayken Cem’in Roma’da başına gelenleri öğrenmiş, bunun üzerine metni tekrar ele almış ve bazı ilâveler yapmıştır. Bursalı Mehmed Tâhir’in (1342: 29) belirttiğine göre sonradan Cem’in Avrupa’dan annesine yazdığı “mufassal ve târîhî bir kasîdesini ilâve ile kasîdeyi tahmîs ve hâtime-i kitâb ittihâz eylemiştir”. Eserin her iki şekli de günümüze ulaşmıştır. Alî Emîrî, Câm-ı Cem-âyîn’i “Nevâdîr-i Eslâf Külliyâtı”nın beşinci kitabı olarak neşretmiştir (Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî 1331). M. Fahrettin Kırzıoğlu ise eseri sadeleştirip Nihal Atsız’ın Osmanlı Tarihleri serisinde yayımlamıştır (Bayatlı Mahmud Oğlu Hasan 1949).

Kaynakça

Babinger, Franz (1982). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. çev. C. Üçok. Ankara: KB Yay.

Bursalı Mehmed Tâhir (1342). Osmânlı Müellifleri. C. 3. İstanbul.

Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî (1331). Câm-ı Cem-âyîn. nşr. Alî Emîrî. İstanbul.

Özcan, Abdülkadir (1992). “Bayatî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 5. İstanbul: TDV Yay. 220.

Özcan, Abdülkadir (1993). “Câm-ı Cem-âyîn”. İslâm Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: TDV Yay. 43.

Bayatlı Mahmud Oğlu Hasan (1949). Osmanlı Tarihleri I: 5. Câm-ı Cem-âyîn. sad. M. F. Kırzıoğlu. İstanbul: Türkiye Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK
Yayın Tarihi: 10.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Câm-ı Cem-âyîn’den

Ben de eytdüm ki sultânumun şi’rinde âlem belki câm-ı Cem olmağla erbâb-ı hâle te’sîri zâhir ve iki beyt ziyâdesi oldugından seb’a-i mu’allâya mu‘âdil idügi bâhirdür. Âkıbet “el-kelâmu yecürrü’l-kelâm” üzere nisbet-i aliyye-i Âl-i Osmân Oğuz’un ekber evlâdı Gün Han ve anun furû’ından Kayı Han’a müntehî oldugı ve sâ’ir silsile-i aliyyeleri, mevcûd bulunan Oğuznâme’den ber-vech-i ihtisâr tesvîd ü îrâdın murâd idindiler.

(Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî (1331). Câm-ı Cem-âyîn. nşr. Alî Emîrî. İstanbul. 11.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11795' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4994' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bayati-seyh-mahmud-efendi' (length=25)
   'M_ADI' => string 'BAYATÎ ŞEYH MAHMÛD EFENDİ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müverrih' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '895’ten sonra?' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1489-90’dan sonra?' (length=20)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Adı Hasan bin Mahmûd’dur. Oğuzlar’ın Bayat boyundan olup uzun süre Tebriz’de Dede Ömer Rûşenî Dergâhı’nda hizmet etmiştir. 886/1481-82 yılında Şam hacılarıyla birlikte Hicaz’a gitmiş, orada yazdığı Farsça bir gazelden dolayı Şehzâde Cem’le tanışmış, onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan bir <em>Oğuz-nâme</em> kitabından derlemeler yaparak Osmanoğulları sülâlesini konu alan <em>Câm-ı Cem-âyîn</em> adlı tarihçeyi kaleme almıştır. <em>C�'... (length=1795)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamedir bayati eserin mukaddimesinde özell'... (length=1430)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Câm-ı Cem-âyîn’den</strong></p> <p>Ben de eytdüm ki sultânumun şi’rinde âlem belki câm-ı Cem olmağla erbâb-ı hâle te’sîri zâhir ve iki beyt ziyâdesi oldugından seb’a-i mu’allâya mu‘âdil idügi bâhirdür. Âkıbet “el-kelâmu yecürrü’l-kelâm” üzere nisbet-i aliyye-i Âl-i Osmân Oğuz’un ekber evlâdı Gün Han ve anun furû’ından Kayı Han’a müntehî oldugı ve sâ’ir silsile-i aliyyeleri, mevcûd bulunan Oğuznâme’den ber-vech-i ihtisâr te'... (length=662)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'camı cemayinden ben de eytdüm ki sultanumun şirinde alem belki cem olmağla erbabı hale tesiri zahir ve iki beyt ziyadesi oldugından sebai muallaya muadil idügi bahirdür akıbet elkelamu yecürrülkelam üzere nisbeti aliyyei ali osman oğuzun ekber evladı gün han anun furüından kayı hana müntehi oldugı sair silsilei aliyyeleri mevcüd bulunan oğuznameden bervechi ihtisar tesvid ü iradın murad idindiler hasan bin mahmüdı bayati 1331 cemayin nşr emiri istanbul 11' (length=486)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Babinger, Franz (1982). <em>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</em>. çev. C. Üçok. Ankara: KB Yay.</p> <p>Bursalı Mehmed Tâhir (1342). <em>Osmânlı Müellifleri</em>. C. 3. İstanbul.</p> <p>Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî (1331). <em>Câm-ı Cem-âyîn</em>. nşr. Alî Emîrî. İstanbul.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1992). “Bayatî”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 5. İstanbul: TDV Yay. 220.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1993). “Câm-ı Cem-âyîn”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 7. '... (length=692)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babinger franz 1982 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev c üçok ankara kb yay bursalı mehmed tahir 1342 müellifleri 3 istanbul hasan bin mahmüdı bayati 1331 camı cemayin nşr ali emiri özcan abdülkadir 1992 islam ansiklopedisi 5 tdv 220 1993 7 43 bayatlı mahmud oğlu 1949 tarihleri ı sad m f kırzıoğlu türkiye yayınevi' (length=341)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamed'... (length=2050)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK' (length=30)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. muhittin eliaçık' (length=28)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-10' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1253' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11795' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4994' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bayati-seyh-mahmud-efendi' (length=25)
   'M_ADI' => string 'BAYATÎ ŞEYH MAHMÛD EFENDİ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müverrih' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '895’ten sonra?' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1489-90’dan sonra?' (length=20)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Adı Hasan bin Mahmûd’dur. Oğuzlar’ın Bayat boyundan olup uzun süre Tebriz’de Dede Ömer Rûşenî Dergâhı’nda hizmet etmiştir. 886/1481-82 yılında Şam hacılarıyla birlikte Hicaz’a gitmiş, orada yazdığı Farsça bir gazelden dolayı Şehzâde Cem’le tanışmış, onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan bir <em>Oğuz-nâme</em> kitabından derlemeler yaparak Osmanoğulları sülâlesini konu alan <em>Câm-ı Cem-âyîn</em> adlı tarihçeyi kaleme almıştır. <em>C�'... (length=1795)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamedir bayati eserin mukaddimesinde özell'... (length=1430)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Câm-ı Cem-âyîn’den</strong></p> <p>Ben de eytdüm ki sultânumun şi’rinde âlem belki câm-ı Cem olmağla erbâb-ı hâle te’sîri zâhir ve iki beyt ziyâdesi oldugından seb’a-i mu’allâya mu‘âdil idügi bâhirdür. Âkıbet “el-kelâmu yecürrü’l-kelâm” üzere nisbet-i aliyye-i Âl-i Osmân Oğuz’un ekber evlâdı Gün Han ve anun furû’ından Kayı Han’a müntehî oldugı ve sâ’ir silsile-i aliyyeleri, mevcûd bulunan Oğuznâme’den ber-vech-i ihtisâr te'... (length=662)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'camı cemayinden ben de eytdüm ki sultanumun şirinde alem belki cem olmağla erbabı hale tesiri zahir ve iki beyt ziyadesi oldugından sebai muallaya muadil idügi bahirdür akıbet elkelamu yecürrülkelam üzere nisbeti aliyyei ali osman oğuzun ekber evladı gün han anun furüından kayı hana müntehi oldugı sair silsilei aliyyeleri mevcüd bulunan oğuznameden bervechi ihtisar tesvid ü iradın murad idindiler hasan bin mahmüdı bayati 1331 cemayin nşr emiri istanbul 11' (length=486)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Babinger, Franz (1982). <em>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</em>. çev. C. Üçok. Ankara: KB Yay.</p> <p>Bursalı Mehmed Tâhir (1342). <em>Osmânlı Müellifleri</em>. C. 3. İstanbul.</p> <p>Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî (1331). <em>Câm-ı Cem-âyîn</em>. nşr. Alî Emîrî. İstanbul.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1992). “Bayatî”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 5. İstanbul: TDV Yay. 220.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1993). “Câm-ı Cem-âyîn”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 7. '... (length=692)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babinger franz 1982 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev c üçok ankara kb yay bursalı mehmed tahir 1342 müellifleri 3 istanbul hasan bin mahmüdı bayati 1331 camı cemayin nşr ali emiri özcan abdülkadir 1992 islam ansiklopedisi 5 tdv 220 1993 7 43 bayatlı mahmud oğlu 1949 tarihleri ı sad m f kırzıoğlu türkiye yayınevi' (length=341)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamed'... (length=2050)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK' (length=30)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. muhittin eliaçık' (length=28)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-10' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1253' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1489-90’dan' (length=13)
   1 => string 'sonra?' (length=6)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11795' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4994' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bayati-seyh-mahmud-efendi' (length=25)
   'M_ADI' => string 'BAYATÎ ŞEYH MAHMÛD EFENDİ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müverrih' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '895’ten sonra?' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1489-90’dan sonra?' (length=20)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Adı Hasan bin Mahmûd’dur. Oğuzlar’ın Bayat boyundan olup uzun süre Tebriz’de Dede Ömer Rûşenî Dergâhı’nda hizmet etmiştir. 886/1481-82 yılında Şam hacılarıyla birlikte Hicaz’a gitmiş, orada yazdığı Farsça bir gazelden dolayı Şehzâde Cem’le tanışmış, onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan bir <em>Oğuz-nâme</em> kitabından derlemeler yaparak Osmanoğulları sülâlesini konu alan <em>Câm-ı Cem-âyîn</em> adlı tarihçeyi kaleme almıştır. <em>C�'... (length=1795)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamedir bayati eserin mukaddimesinde özell'... (length=1430)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Câm-ı Cem-âyîn’den</strong></p> <p>Ben de eytdüm ki sultânumun şi’rinde âlem belki câm-ı Cem olmağla erbâb-ı hâle te’sîri zâhir ve iki beyt ziyâdesi oldugından seb’a-i mu’allâya mu‘âdil idügi bâhirdür. Âkıbet “el-kelâmu yecürrü’l-kelâm” üzere nisbet-i aliyye-i Âl-i Osmân Oğuz’un ekber evlâdı Gün Han ve anun furû’ından Kayı Han’a müntehî oldugı ve sâ’ir silsile-i aliyyeleri, mevcûd bulunan Oğuznâme’den ber-vech-i ihtisâr te'... (length=662)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'camı cemayinden ben de eytdüm ki sultanumun şirinde alem belki cem olmağla erbabı hale tesiri zahir ve iki beyt ziyadesi oldugından sebai muallaya muadil idügi bahirdür akıbet elkelamu yecürrülkelam üzere nisbeti aliyyei ali osman oğuzun ekber evladı gün han anun furüından kayı hana müntehi oldugı sair silsilei aliyyeleri mevcüd bulunan oğuznameden bervechi ihtisar tesvid ü iradın murad idindiler hasan bin mahmüdı bayati 1331 cemayin nşr emiri istanbul 11' (length=486)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Babinger, Franz (1982). <em>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</em>. çev. C. Üçok. Ankara: KB Yay.</p> <p>Bursalı Mehmed Tâhir (1342). <em>Osmânlı Müellifleri</em>. C. 3. İstanbul.</p> <p>Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî (1331). <em>Câm-ı Cem-âyîn</em>. nşr. Alî Emîrî. İstanbul.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1992). “Bayatî”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 5. İstanbul: TDV Yay. 220.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1993). “Câm-ı Cem-âyîn”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 7. '... (length=692)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babinger franz 1982 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev c üçok ankara kb yay bursalı mehmed tahir 1342 müellifleri 3 istanbul hasan bin mahmüdı bayati 1331 camı cemayin nşr ali emiri özcan abdülkadir 1992 islam ansiklopedisi 5 tdv 220 1993 7 43 bayatlı mahmud oğlu 1949 tarihleri ı sad m f kırzıoğlu türkiye yayınevi' (length=341)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamed'... (length=2050)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK' (length=30)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. muhittin eliaçık' (length=28)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-10' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1253' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 1 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11795 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1489-90’dan' (length=13)
   1 => string 'sonra?' (length=6)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11795' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4994' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bayati-seyh-mahmud-efendi' (length=25)
   'M_ADI' => string 'BAYATÎ ŞEYH MAHMÛD EFENDİ' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'müverrih' (length=9)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '895’ten sonra?' (length=16)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1489-90’dan sonra?' (length=20)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Adı Hasan bin Mahmûd’dur. Oğuzlar’ın Bayat boyundan olup uzun süre Tebriz’de Dede Ömer Rûşenî Dergâhı’nda hizmet etmiştir. 886/1481-82 yılında Şam hacılarıyla birlikte Hicaz’a gitmiş, orada yazdığı Farsça bir gazelden dolayı Şehzâde Cem’le tanışmış, onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan bir <em>Oğuz-nâme</em> kitabından derlemeler yaparak Osmanoğulları sülâlesini konu alan <em>Câm-ı Cem-âyîn</em> adlı tarihçeyi kaleme almıştır. <em>C�'... (length=1795)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamedir bayati eserin mukaddimesinde özell'... (length=1430)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Câm-ı Cem-âyîn’den</strong></p> <p>Ben de eytdüm ki sultânumun şi’rinde âlem belki câm-ı Cem olmağla erbâb-ı hâle te’sîri zâhir ve iki beyt ziyâdesi oldugından seb’a-i mu’allâya mu‘âdil idügi bâhirdür. Âkıbet “el-kelâmu yecürrü’l-kelâm” üzere nisbet-i aliyye-i Âl-i Osmân Oğuz’un ekber evlâdı Gün Han ve anun furû’ından Kayı Han’a müntehî oldugı ve sâ’ir silsile-i aliyyeleri, mevcûd bulunan Oğuznâme’den ber-vech-i ihtisâr te'... (length=662)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'camı cemayinden ben de eytdüm ki sultanumun şirinde alem belki cem olmağla erbabı hale tesiri zahir ve iki beyt ziyadesi oldugından sebai muallaya muadil idügi bahirdür akıbet elkelamu yecürrülkelam üzere nisbeti aliyyei ali osman oğuzun ekber evladı gün han anun furüından kayı hana müntehi oldugı sair silsilei aliyyeleri mevcüd bulunan oğuznameden bervechi ihtisar tesvid ü iradın murad idindiler hasan bin mahmüdı bayati 1331 cemayin nşr emiri istanbul 11' (length=486)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Babinger, Franz (1982). <em>Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri</em>. çev. C. Üçok. Ankara: KB Yay.</p> <p>Bursalı Mehmed Tâhir (1342). <em>Osmânlı Müellifleri</em>. C. 3. İstanbul.</p> <p>Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî (1331). <em>Câm-ı Cem-âyîn</em>. nşr. Alî Emîrî. İstanbul.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1992). “Bayatî”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 5. İstanbul: TDV Yay. 220.</p> <p>Özcan, Abdülkadir (1993). “Câm-ı Cem-âyîn”. <em>İslâm Ansiklopedisi</em>. C. 7. '... (length=692)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'babinger franz 1982 osmanlı tarih yazarları ve eserleri çev c üçok ankara kb yay bursalı mehmed tahir 1342 müellifleri 3 istanbul hasan bin mahmüdı bayati 1331 camı cemayin nşr ali emiri özcan abdülkadir 1992 islam ansiklopedisi 5 tdv 220 1993 7 43 bayatlı mahmud oğlu 1949 tarihleri ı sad m f kırzıoğlu türkiye yayınevi' (length=341)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bayati şeyh mahmud efendi müverrih adı hasan bin mahmüddur oğuzların bayat boyundan olup uzun süre tebrizde dede ömer rüşeni dergahında hizmet etmiştir 886 148182 yılında şam hacılarıyla birlikte hicaza gitmiş orada yazdığı farsça bir gazelden dolayı şehzade cemle tanışmış onun isteği üzerine de o sırada yanında bulunan oğuzname kitabından derlemeler yaparak osmanoğulları sülalesini konu alan camı cemayin adlı tarihçeyi kaleme almıştır bilinen en eski silsilenamed'... (length=2050)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK' (length=30)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. muhittin eliaçık' (length=28)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-10' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1253' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('bayati şeyh mahmud efendi müverrih' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11795 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=174)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=3)
   0 => string '1489-90’dan' (length=13)
   1 => string 'sonra?' (length=6)
   2 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)