BEDRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Bedrî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Sultân Selîm Hân Hazretlerine emîr-i mutrib olan Bedrî Beg fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 9b) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu ibare ve mecmuanın yazıldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda Bedrî’nin, Yavuz Sultan Selim’e emir-i mutriblik de yapan 16. yüzyıl divan şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Müselmânlar müselmânlar meded feryâd efendümden

Beni cevr-ile öldürdi şikâyet dâd efendümden

İderken müdde’îlerle dün ü gün âşinâlıklar

Revâ mıdur cihân içre olam ben yâd efendümden

Kamu kullar diler Hakdan k’ola kullukdan âzâde

Gerekür hey ma’âza’llâh olam âzâd efendümden

Döker her dem yere kanum terahhum itmez ol hânum

Benüm almaklıga cânum gelür cellâd efendümden

N’ola hışm eyleyüp gönlüm yakarsa gam degül Bedrîyi

Yine rahm eyleyüp bir gün olur âbâd efendümden

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 9b.)