BEDRÎ, Bedreddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1146/1733-34)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lale devrinin önemli ilim ve fikir adamlarından Yanyalı Es'ad Efendi’nin oğludur. Asıl adı Bedreddin'dir. Babasından mülazım ve müderris oldu. 1146 / 1733-34 tarihinde vefat etti. Mezarı kapu haricinde Emir Buhârî Tekkesi yolunda annesinin mezarının yanındadır.

Râmiz Tezkiresi'nde (Erdem 1994: 35) Bedrî, başarılı bir şair olarak gösterilir. Tezkirede şiirlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 362.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks. Sözlük. Ankara: AKM Yay.35.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Sarıkavak, Kâzım (2013). “Yanyalı Esad Efendi”. İslâm Ansiklopedisi. C. 43. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 322-323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

Eserlerinden Örnekler