BESÎM, Mehmed Besîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1258/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Besîm Efendi'dir. Besîm, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Şeyhülislam Âşir Efendi'nin yeğenidir. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderris oldu ve 1243/1827 senesinde Kuds-i Şerîf mevleviyetine tayin edildi. 1246/1830 yılında Tahrîr-i Emlâk memurluğuna atandı. Sonra Bilâd-ı Hamse payesini aldı. Şaban 1258/1842'de vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şair idi (Mehmed Süreyyâ 1311: 18). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Boyadı reng ile ol hûnî âle dîdelerim

Hayâl her dem ider san piyâle dîdelerim

İder remedle temâşâ külâle dîdelerim

Gözüm büründi siyeh dest-mâle dîdelerim

Safâ-nazar ile hoş gör iderse çeşm-i çerez

Ki rûha mâ-hazar ile nevâle dîdelerim

Görür çü nahle-i bâdâm o servden semere

Dikildi kadd-i bülend-i nihâle dîdelerim

Nazarda kasr-ı Bebek gibi gösteriş buldu

Nişîmen olalı şâh-ı hayâle dîdelerim

Kemer gözünden ider âb-ı Halkalı san cûş

İdince eşki müjemden isâle dîdelerim

Gubâr-ı hattını gördi o merdüm-i çeşmin

Besîm dikkat ider iktihâle dîdelerim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 26.)