BEZMÎ, Şehnamehân Seyyid Alî Efendi

(d. ?/? - ö. 1170/1756-1757)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 

Hayatı hakkında bilinenler Hâfız Hüseyin Ayvansarayî (Ekinci 2013: 182)’nin anlattıklarından ibarettir. Buna göre doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şehnamehân idi. Bu yüzden Şehnamehân Seyyid Alî Bezmî Efendi olarak tanındı. 1170/1756-1757 yılında vefat etti. “Sâ‘atü’l-hicret” terkibi vefat tarihini göstermektedir. Mezarı Eyüp’tedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 182.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa  Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1236.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Rûz [u] şeb ey âşıkân-ı Mustafâ sallû aleyh

Sırr-ı irfân ile bulsun dil safâ sallû ‘aleyh

 

İnşirâh-ı sadr-ı zâtsın incilâ-yı kalb ile

Koma dilden zikr ü fikri dâ’imâ sallû ‘aleyh

 

İster isen rûz-ı mahşerde şefî‘ olsun sana

İştiyâk [u] şevk ile subh u mesâ sallû ‘aleyh

 

Kalbini pür-nûr ede sırr-ı sâlât ile selâm

Dîde-i uşşâka verir incilâ sallû ‘aleyh

 

Ravza-i pâkine yüz sürmek nasîb ede Hudâ

Âşık isen ol resûle Bezmiyâ sallû ‘aleyh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 182.)