BİLÂLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bilâlî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Bilâlî fermâyed” (Mecmua-i Eş'ar  vr. 9a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu gazel, yine 16. yüzyılda derlenmiş olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda da bulunmaktadır (Kaya 2002: 150). Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua derleyicilerinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairlerden bazıları hakkında verdikleri “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri şair hakkında kullanmamaları göz önünde bulundurulduğunda Bilâlî’nin 16. yüzyılın şairlerinden olduğu kabul edilebilir.

Kaynakça

Kaya, Hasan (2002). Pervane Beg Nazire Mecmuası (165a-199b) Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cemâlün gül midür ya mâh-ı enver

Lebün sükker midür ya lâ’l-i ahmer

Sabâ urdukça el zülfüne şâhum

Derûn-ı ‘âlemi eyler mu’attar

Senün Tûbâ kadüne bende olmış

Şehâ gülşende serv ile sanavber

Lebünden istedükçe em bu gönlüm

Hemân çeşmün çeker katlüme hançer

Kabûl oldı Bilâlînün du’âsı

Hudâ çün lutfunı itdi müyesser

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 9a-b.)