BÎMÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bîmârî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda Bîmârî’nin, Sürûrî ’ye nazire olarak yazmış olduğu bir gazeli kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 494). Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Bîmârî’nin, 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aç hakîkat dîdesin ey dil fenâ dünyâya bak

Ehl-i hâl olmak dilersen ‘ârız-ı zîbâya bak

Zâhidâ men’ eyleme meyden harâbât ehlini

‘Âlemi ser-mest iden ol gözleri şehlâya bak

Aglamakdan kanlu yaşum tutdı yir yir ‘âlemi

Hûn-ı dilden hâsıl olmış lâle-i hamrâya bak

Sûfiyâ câm-ı musaffâdan haberdâr olmadun

Şevk-i meyden rûşen olmış hâtır-ı dânâya bak

Câm-ı mey nûş eyle ey Bîmârî fânî dünyede

Hasret ü derd ile hâk olmış Cem ü Dârâ’ya bak

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 494.)