BURHÂN, Müftî-zâde Mehmed Reşîd Burhân Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Müftî-zâde Mehmed Reşîd Burhân Efendi'dir. Müftî-zâde sanıyla tanındı. Müderrislik yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'de "Evâhir-i Sultân Mahmûd Hân'a yetişdi, şairdir" (Mehmed Süreyya 1311: 16) şeklinde bir bilgi olmasından yola çıkarak Burhân'ın Sultan II. Mahmûd'un (salt. 1808-1839) saltanatının son yıllarında vefat ettiği ve dolayısıyla 19. yüzyıl şairlerinden olduğu söylenebilir.

Şiirine örnek Şefkat Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Şefkat Tezkiresi. Millet Kütüphanesi, AE Nr. 770. vr. 20a-20b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hayâlinde kucan cânâneyi nakd-i recâlarla

Alır gûyâ metâ'-ı dilberi bâd-ı hevâlarla

Cefâsın âşıka mahsûs eder ol bî-vefâ ancak

Hele agyâr olurlar müşterek mihr ü vefâlarla

Nice dil baglasın erbâb-ı dil âlâyiş-i kevne

Müzeyyen anların ervâhı rûhânî kabâlarla

Tehî-magzın da âhir cilve-gerdir nuhbe-i fikri

Dili pürdür su'âl oldukda ferhunde-likâlarla

Saçılan cur'a-veş pâyına ahbâbın tehî kalmaz

Dolar câm-ı ümîdi âkıbet dest-i du'âlarla

Olur Nâşid Beg'i tanzîr ile meftûn dil-i Burhân

Görenler şâhid-i mazmûnunu hüsn-i edâlarla

(Şefkat Tezkiresi. Millet Kütüphanesi, AE Nr. 770. vr. 20b.)