CÂBİR

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri adlı eserinde hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan tekke şairi Câbir’in 17. yüzyılda yaşadığını ifade etmiştir (yty: 881). Şairin ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Câbir'in ortaya koymuş olduğu herhangi bir müstakil eserin varlığına dair herhangi bir malumata ulaşılamamış olmakla birlikte, şaire ait birkaç gazelin, Yahya Efendi Kütüphanesi No. 503'te bulunan Mutasavvıf Caferî divanında kayıtlı olduğu belirtilmiştir (yty: 881). Hayatı ve edebî şahsiyetinin tekke edebiyatı kaynaklarında yapılacak çalışmalarla aydınlatılabileceği düşünülen Câbir’e ait iki gazeli, Türk Şairleri adlı eserde yer almaktadır.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Allemelesmâ’nın ismi hem kelâmı bizdedir
Zâhir ü bâtın sıfâtı ayn ü lâmı bizdedir


Câbirâ sıdkın yakin tut geç bu bed efkârdan
Biz gedâsıyuz cihânın hâsu âmı bizdedir

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 881.

Gazel

Ey gönül sıdkın yakın tut Mustafâ’ya bîat it
Şâh-ı merdân’a Ali Şîr-i Hudâ’ya bîat it


Ol şehîd-i Kerbelâşâhım Hasen mîrim Hüseyn
Lev keşef sırrını fâş iden nidâya bîat it


Hânedân-ı Âl-i Beyt’in kuluyuz kurbanıyuz
Câbirâ hâk it özün şâh gedâya bîat it

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 881.