CÂVÎD, Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey

(d. ?/? - ö. 1204/1790)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Topal Osman Paşazâde Râtib Ahmed Paşa’nın oğludur. Asıl adı Ahmed Câvîd’di. Enderun’da yetişip Sultan III. Selim (ö. 1223/1808)'in 1203/1789 yılında tahta çıkmasıyla Saray’da mâbeynci oldu. Bu yüzden Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey olarak tanındı. 1204/1790 yılında vefat etti. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 385)’ye göre gönül adamıydı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 423-424)’da yer alan bir gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 385.

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 423-424.

Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. İslam Ansiklopedisi. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 146.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2002). “Câvid”. C. 2. Ankara: AKM Yay. 401.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nev-hilâlim arz-ı hüsn itdikçe meh-rûlarla sen

Mâh-tâbı pîç ü tâba koydun ebrûlarla sen

 

Serv dâmen-keş olur izhâr-ı reftâr itmeden

Su gibi akdıkça bâga kadd-i dil-cûlarla sen

 

Tercemân-ı şîve-i gamzen olur ebrûların

Güft-gûya başlasan çeşm-i sühan-gûlarla sen

 

Eyledin baştarda-i aşka dili bend ü esîr

Ey Cezâyir âfeti ol sîm bâzûlarla sen

 

Çeşm-i bülbülden uçar reng-i hayâl-i şevk-i gül

Bâga gitsen ol izârı verd-i hoş-bûlarla sen

 

Âfitâbı burc-ı akrebde sanur seyr eyleyen

Hem-nişîn oldukça ol agyâr-ı bed-hûlarla sen

 

Söyle Câvîd'i neden ey nûr-ı ‘ayn-ı Mevlevî

Döndürürsün dergeh-i şevkinde yâ hûlarla sen

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 423-424.)

 

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9559' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2487' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cavid-mabeynci-ahmed-cavid-bey' (length=30)
   'M_ADI' => string 'CÂVÎD, Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey' (length=36)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1204' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1790' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'mâbeynci' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'mabeynci' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Topal Osman Paşazâde Râtib Ahmed Paşa’nın oğludur. Asıl adı Ahmed Câvîd’di. Enderun’da yetişip Sultan III. Selim (ö. 1223/1808)'in 1203/1789 yılında tahta çıkmasıyla Saray’da mâbeynci oldu. Bu yüzden Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey olarak tanındı. 1204/1790 yılında vefat etti.<i> Sicill-i Osmanî </i>(Akbayar 1996: 385)’ye göre gönül adamıydı.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 423-424)’da yer alan bir gazelinden hareketl'... (length=590)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'topal osman paşazade ratib ahmed paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda mabeynci oldu bu yüzden cavid bey olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır' (length=485)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nev-hilâlim arz-ı hüsn itdikçe meh-rûlarla sen</p> <p>Mâh-tâbı pîç ü tâba koydun ebrûlarla sen</p> <p> </p> <p>Serv dâmen-keş olur izhâr-ı reftâr itmeden</p> <p>Su gibi akdıkça bâga kadd-i dil-cûlarla sen</p> <p> </p> <p>Tercemân-ı şîve-i gamzen olur ebrûların</p> <p>Güft-gûya başlasan çeşm-i sühan-gûlarla sen</p> <p> </p> <p>Eyledin baştarda-i aşka dili bend ü esîr</p> <p>Ey Cezâyir âfeti ol sîm bâzûlarla sen</p> <p> </p> <p>Çeşm-i bülbülden uçar reng'... (length=1001)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nevhilalim arzı hüsn itdikçe mehrülarla sen mahtabı piç ü taba koydun ebrülarla serv damenkeş olur izharı reftar itmeden su gibi akdıkça baga kaddi dilcülarla tercemanı şivei gamzen ebrüların güftgüya başlasan çeşmi sühangülarla eyledin baştardai aşka dili bend esir ey cezayir afeti ol sim bazülarla bülbülden uçar rengi hayali şevki gül gitsen izarı verdi hoşbülarla afitabı burcı akrebde sanur seyr eyleyen hemnişin oldukça agyarı bedhülarla söyle cavidi neden nür�'... (length=669)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 385.</p> <p>Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn.</em> C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 423-424.</p> <p>Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. <em>İslam Ansiklopedisi</em>. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografi'... (length=684)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 385 arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün 4 kitabevi 423424 beydilli kemal 2009 selim ııı islam ansiklopedisi 36 tdv 420425 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro 146 türk dünyası edebiyatçıları 2002 cavid akm 401' (length=414)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi topal osman paşazade ratib paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda oldu bu yüzden olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır nevhilalim ar'... (length=1403)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1146' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9559' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2487' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cavid-mabeynci-ahmed-cavid-bey' (length=30)
   'M_ADI' => string 'CÂVÎD, Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey' (length=36)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1204' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1790' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'mâbeynci' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'mabeynci' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Topal Osman Paşazâde Râtib Ahmed Paşa’nın oğludur. Asıl adı Ahmed Câvîd’di. Enderun’da yetişip Sultan III. Selim (ö. 1223/1808)'in 1203/1789 yılında tahta çıkmasıyla Saray’da mâbeynci oldu. Bu yüzden Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey olarak tanındı. 1204/1790 yılında vefat etti.<i> Sicill-i Osmanî </i>(Akbayar 1996: 385)’ye göre gönül adamıydı.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 423-424)’da yer alan bir gazelinden hareketl'... (length=590)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'topal osman paşazade ratib ahmed paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda mabeynci oldu bu yüzden cavid bey olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır' (length=485)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nev-hilâlim arz-ı hüsn itdikçe meh-rûlarla sen</p> <p>Mâh-tâbı pîç ü tâba koydun ebrûlarla sen</p> <p> </p> <p>Serv dâmen-keş olur izhâr-ı reftâr itmeden</p> <p>Su gibi akdıkça bâga kadd-i dil-cûlarla sen</p> <p> </p> <p>Tercemân-ı şîve-i gamzen olur ebrûların</p> <p>Güft-gûya başlasan çeşm-i sühan-gûlarla sen</p> <p> </p> <p>Eyledin baştarda-i aşka dili bend ü esîr</p> <p>Ey Cezâyir âfeti ol sîm bâzûlarla sen</p> <p> </p> <p>Çeşm-i bülbülden uçar reng'... (length=1001)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nevhilalim arzı hüsn itdikçe mehrülarla sen mahtabı piç ü taba koydun ebrülarla serv damenkeş olur izharı reftar itmeden su gibi akdıkça baga kaddi dilcülarla tercemanı şivei gamzen ebrüların güftgüya başlasan çeşmi sühangülarla eyledin baştardai aşka dili bend esir ey cezayir afeti ol sim bazülarla bülbülden uçar rengi hayali şevki gül gitsen izarı verdi hoşbülarla afitabı burcı akrebde sanur seyr eyleyen hemnişin oldukça agyarı bedhülarla söyle cavidi neden nür�'... (length=669)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 385.</p> <p>Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn.</em> C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 423-424.</p> <p>Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. <em>İslam Ansiklopedisi</em>. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografi'... (length=684)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 385 arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün 4 kitabevi 423424 beydilli kemal 2009 selim ııı islam ansiklopedisi 36 tdv 420425 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro 146 türk dünyası edebiyatçıları 2002 cavid akm 401' (length=414)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi topal osman paşazade ratib paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda oldu bu yüzden olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır nevhilalim ar'... (length=1403)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1146' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1790' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9559 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1790' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1790' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9559' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2487' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cavid-mabeynci-ahmed-cavid-bey' (length=30)
   'M_ADI' => string 'CÂVÎD, Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey' (length=36)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1204' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1790' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'mâbeynci' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'mabeynci' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Topal Osman Paşazâde Râtib Ahmed Paşa’nın oğludur. Asıl adı Ahmed Câvîd’di. Enderun’da yetişip Sultan III. Selim (ö. 1223/1808)'in 1203/1789 yılında tahta çıkmasıyla Saray’da mâbeynci oldu. Bu yüzden Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey olarak tanındı. 1204/1790 yılında vefat etti.<i> Sicill-i Osmanî </i>(Akbayar 1996: 385)’ye göre gönül adamıydı.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 423-424)’da yer alan bir gazelinden hareketl'... (length=590)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'topal osman paşazade ratib ahmed paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda mabeynci oldu bu yüzden cavid bey olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır' (length=485)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nev-hilâlim arz-ı hüsn itdikçe meh-rûlarla sen</p> <p>Mâh-tâbı pîç ü tâba koydun ebrûlarla sen</p> <p> </p> <p>Serv dâmen-keş olur izhâr-ı reftâr itmeden</p> <p>Su gibi akdıkça bâga kadd-i dil-cûlarla sen</p> <p> </p> <p>Tercemân-ı şîve-i gamzen olur ebrûların</p> <p>Güft-gûya başlasan çeşm-i sühan-gûlarla sen</p> <p> </p> <p>Eyledin baştarda-i aşka dili bend ü esîr</p> <p>Ey Cezâyir âfeti ol sîm bâzûlarla sen</p> <p> </p> <p>Çeşm-i bülbülden uçar reng'... (length=1001)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nevhilalim arzı hüsn itdikçe mehrülarla sen mahtabı piç ü taba koydun ebrülarla serv damenkeş olur izharı reftar itmeden su gibi akdıkça baga kaddi dilcülarla tercemanı şivei gamzen ebrüların güftgüya başlasan çeşmi sühangülarla eyledin baştardai aşka dili bend esir ey cezayir afeti ol sim bazülarla bülbülden uçar rengi hayali şevki gül gitsen izarı verdi hoşbülarla afitabı burcı akrebde sanur seyr eyleyen hemnişin oldukça agyarı bedhülarla söyle cavidi neden nür�'... (length=669)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 385.</p> <p>Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn.</em> C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 423-424.</p> <p>Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. <em>İslam Ansiklopedisi</em>. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografi'... (length=684)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 385 arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün 4 kitabevi 423424 beydilli kemal 2009 selim ııı islam ansiklopedisi 36 tdv 420425 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro 146 türk dünyası edebiyatçıları 2002 cavid akm 401' (length=414)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi topal osman paşazade ratib paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda oldu bu yüzden olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır nevhilalim ar'... (length=1403)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1146' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('mabeynci' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9559 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=148)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1790' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1790' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9559' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2487' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cavid-mabeynci-ahmed-cavid-bey' (length=30)
   'M_ADI' => string 'CÂVÎD, Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey' (length=36)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1204' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1790' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'mâbeynci' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'mabeynci' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Topal Osman Paşazâde Râtib Ahmed Paşa’nın oğludur. Asıl adı Ahmed Câvîd’di. Enderun’da yetişip Sultan III. Selim (ö. 1223/1808)'in 1203/1789 yılında tahta çıkmasıyla Saray’da mâbeynci oldu. Bu yüzden Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey olarak tanındı. 1204/1790 yılında vefat etti.<i> Sicill-i Osmanî </i>(Akbayar 1996: 385)’ye göre gönül adamıydı.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 423-424)’da yer alan bir gazelinden hareketl'... (length=590)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'topal osman paşazade ratib ahmed paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda mabeynci oldu bu yüzden cavid bey olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır' (length=485)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nev-hilâlim arz-ı hüsn itdikçe meh-rûlarla sen</p> <p>Mâh-tâbı pîç ü tâba koydun ebrûlarla sen</p> <p> </p> <p>Serv dâmen-keş olur izhâr-ı reftâr itmeden</p> <p>Su gibi akdıkça bâga kadd-i dil-cûlarla sen</p> <p> </p> <p>Tercemân-ı şîve-i gamzen olur ebrûların</p> <p>Güft-gûya başlasan çeşm-i sühan-gûlarla sen</p> <p> </p> <p>Eyledin baştarda-i aşka dili bend ü esîr</p> <p>Ey Cezâyir âfeti ol sîm bâzûlarla sen</p> <p> </p> <p>Çeşm-i bülbülden uçar reng'... (length=1001)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nevhilalim arzı hüsn itdikçe mehrülarla sen mahtabı piç ü taba koydun ebrülarla serv damenkeş olur izharı reftar itmeden su gibi akdıkça baga kaddi dilcülarla tercemanı şivei gamzen ebrüların güftgüya başlasan çeşmi sühangülarla eyledin baştardai aşka dili bend esir ey cezayir afeti ol sim bazülarla bülbülden uçar rengi hayali şevki gül gitsen izarı verdi hoşbülarla afitabı burcı akrebde sanur seyr eyleyen hemnişin oldukça agyarı bedhülarla söyle cavidi neden nür�'... (length=669)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 385.</p> <p>Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn.</em> C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 423-424.</p> <p>Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. <em>İslam Ansiklopedisi</em>. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografi'... (length=684)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 385 arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün 4 kitabevi 423424 beydilli kemal 2009 selim ııı islam ansiklopedisi 36 tdv 420425 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro 146 türk dünyası edebiyatçıları 2002 cavid akm 401' (length=414)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi topal osman paşazade ratib paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda oldu bu yüzden olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır nevhilalim ar'... (length=1403)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1146' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9559 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1790' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1790' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9559' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2487' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cavid-mabeynci-ahmed-cavid-bey' (length=30)
   'M_ADI' => string 'CÂVÎD, Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey' (length=36)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1204' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1790' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'mâbeynci' (length=9)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'mabeynci' (length=8)
   'M_HAYATI' => string '<p>Topal Osman Paşazâde Râtib Ahmed Paşa’nın oğludur. Asıl adı Ahmed Câvîd’di. Enderun’da yetişip Sultan III. Selim (ö. 1223/1808)'in 1203/1789 yılında tahta çıkmasıyla Saray’da mâbeynci oldu. Bu yüzden Mâbeynci Ahmed Câvîd Bey olarak tanındı. 1204/1790 yılında vefat etti.<i> Sicill-i Osmanî </i>(Akbayar 1996: 385)’ye göre gönül adamıydı.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tayyârzâde Atâ (Arslan 2010: 423-424)’da yer alan bir gazelinden hareketl'... (length=590)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'topal osman paşazade ratib ahmed paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda mabeynci oldu bu yüzden cavid bey olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır' (length=485)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Nev-hilâlim arz-ı hüsn itdikçe meh-rûlarla sen</p> <p>Mâh-tâbı pîç ü tâba koydun ebrûlarla sen</p> <p> </p> <p>Serv dâmen-keş olur izhâr-ı reftâr itmeden</p> <p>Su gibi akdıkça bâga kadd-i dil-cûlarla sen</p> <p> </p> <p>Tercemân-ı şîve-i gamzen olur ebrûların</p> <p>Güft-gûya başlasan çeşm-i sühan-gûlarla sen</p> <p> </p> <p>Eyledin baştarda-i aşka dili bend ü esîr</p> <p>Ey Cezâyir âfeti ol sîm bâzûlarla sen</p> <p> </p> <p>Çeşm-i bülbülden uçar reng'... (length=1001)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nevhilalim arzı hüsn itdikçe mehrülarla sen mahtabı piç ü taba koydun ebrülarla serv damenkeş olur izharı reftar itmeden su gibi akdıkça baga kaddi dilcülarla tercemanı şivei gamzen ebrüların güftgüya başlasan çeşmi sühangülarla eyledin baştardai aşka dili bend esir ey cezayir afeti ol sim bazülarla bülbülden uçar rengi hayali şevki gül gitsen izarı verdi hoşbülarla afitabı burcı akrebde sanur seyr eyleyen hemnişin oldukça agyarı bedhülarla söyle cavidi neden nür�'... (length=669)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, </em>C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 385.</p> <p>Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn.</em> C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 423-424.</p> <p>Beydilli, Kemal (2009). “Selim III”. <em>İslam Ansiklopedisi</em>. C. 36. İstanbul: TDV Yay. 420-425.</p> <p>Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). <em>Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografi'... (length=684)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay 385 arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı tarihi enderün 4 kitabevi 423424 beydilli kemal 2009 selim ııı islam ansiklopedisi 36 tdv 420425 kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro 146 türk dünyası edebiyatçıları 2002 cavid akm 401' (length=414)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cavid mabeynci ahmed bey divan şairi topal osman paşazade ratib paşanın oğludur asıl adı caviddi enderunda yetişip sultan ııı selim ö 1223 1808in 1203 1789 yılında tahta çıkmasıyla sarayda oldu bu yüzden olarak tanındı 1204 1790 vefat etti sicilli osmani akbayar 1996 385ye göre gönül adamıydı eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır tayyarzade ata arslan 2010 423424da yer alan gazelinden hareketle klasik şiirin klişe ve mecazlarına hakim olduğu anlaşılmaktadır nevhilalim ar'... (length=1403)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-15' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-22' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1146' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('cavid mabeynci ahmed bey divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9559 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=174)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1790' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1790' (length=4)