CÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Câyî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Câyî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 15b) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Câyî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 21.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Servi gibi seyr eyle gülistân arasında

Bî-çâreler âh eyleye efgân arasında

Kûyuñda itüñ gördi bu cânum ferah oldı

Gam gussa m’olur kişide yârân arasında

Hâl-i ruhuñı didi gören zülfüñ ucında

Giymiş karalar küfr ile îmân arasında

Âhumla gözüm yaşını gören baña dirler

Kalduñ n’idelüm yel gibi yârân arasında

Tefsîr idegör hüsn-i kitâbında nigâruñ

Câyî saña ‘izzet ola insân arasında

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 15b.)