CEFÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/II. Bâyezîd dönemi şairlerinden)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

II. Bâyezîd (sal. 1481-1512) dönemi şairlerindendir. Sarây-ı Âmire hocalığı yapmıştır. İlim sahibi bir kimsedir. Şiir vadisinde yeni yetişen şairlere yol gösterebilecek tarzda şiirleri vardır. Ancak şiirleri kaynaklarca güzel bulunmaz.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 08.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 27.07.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Âhum beni bu hasret ile yaka yakındur

Kim şeh yüzine dahı kulı yaka yakındur

 

Boynında yakasın görüp ey dil hased itme

Sen andan ıraksın sana yaka yakındur 

(İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara. 171.)