CEZBÎ, Ahmed Cezbî Bey

(d. ?/? - ö. 1240/1829)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Ahmed Cezbî Bey’dir. Siyavuş Paşa soyundan, Bolulu Şeyh Himmet Paşa-zâde torunlarındandı. Nakşibendî ve Bayramî tarikatlerine bağlıydı. 1240/1829 yılında vefat etti ve Aksaray civarında Taşkasap’taki Nakşîbendî tekkesi haziresine defnolundu.

Eserleri şunlardır:

1. Dîvân: 1 münacat, 14 na’t, dört halifeye Haz. Hasan ve Hüseyin’e medhiyeler, Mısır’ın fethine kaside, 38 gazelin yer aldığı 383 beyitlik bir Dîvân’dır. Nüshası TSMK Hazine Nr. 1089’dadır.

2. Aşkıyye: Küçük bir mesnevidir.

Şiirlerinde kafiye vezin ve hatta dil yanlışları olduğu için güçlü bir şair, iyi bir nazım sayılmadı.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2002). “Cezbî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.2. Ankara: AKM Yay. 460.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Aşkıyye'den

Besmeleyle idelim feth-i kelâm

Virelim nice dürer-bâra kelâm

Bâ-i bismillahdır bir tâc-ı ser

Hazret-i Kur’ân üzre ser-te-ser

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 147.)