CİSMÎ, Şeyh İsmâil Cismî Efendi

(d. ?/? - ö. 1106/1694)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh İsmâil Cismî Efendi, Hüseyin Ağa Camii imamı Mehmed Efendi’nin oğludur (Kurnaz-Tatçı 2001: II/ 1238). Çok zayıf bir bedene sahip olduğundan “cism-i latîf” diye şöhret bulmuş olan İsmâil Cismî Efendi, Oğlanlar Tekkesi şeyhidir (Kurnaz-Tatçı 2001: II/ 1238). Kaynaklarda hayatı ve edebî şahsiyeti hakkında yeterli bilgi bulunmayan İsmâil Cismî Efendi’nin vefat tarihi 1106 / 1694 olarak zikredilir (Kurnaz-Tatçı 2001: II/ 1238). Tuhfe-i Nâ’ilî’de İsmâil Cismî Efendi’nin vefatına düşürülmüş iki tarih beyti nakledilmektedir (Kurnaz-Tatçı 2001: II/ 1238):

Kalbimizi rûşen eyle yâ Allah

Aşkun ile şen eyle yâ Allah

Cismî’ye aşkını ‘ata iderek

Ol fakîri şen eyle yâ Allah

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Balcı, Rüştü (hzl.) (2007). Katip Çelebi Keşfü’z-Zünun An Esâmil Kütübi ve’l-Fünûn. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 659.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Ekinci, Ramazan (hzl.)(2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefâyât-ı Ayvansarâyî. İstanbul: Buhara Yay. 135.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. 3. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
Özcan, Abdülkadir (1989) (hzl.). Nev’îzâde Atâyî Şakâyıku'n-Nu‘mâniyye ve Zeyilleri (Hadâ’iku’l-Hakâyık Fî Tekmileti’ş-Şakâyık). C. 2, 3. İstanbul: Çağrı Yay.
Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 03.03.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler