DÂNİŞ, Hatib-zâde Ahmed Dâniş Efendi

(d. ?/? - ö. 1192/1778-79)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hatib-zâde Ahmed Dâniş Efendi, Karagümrük'teki Nişancı Mehmet Paşa Camii hatibinin oğludur. Bu sebeple "Hatib-zâde" unvanıyla anıldı. Genç yaşta eğitimine başladı ve mülazım oldu. Mehmet Râgıb Paşa'nın reisülküttaplığını yaptı. Paşa'nın maiyetinde Kahire'ye gitti. Râgıb Paşa vezir olduğunda kapıcılar kethüdası oldu. 1172/1758-59 yılında  kapıcıbaşı, ardından sipahiler ağası oldu. Daha sonra Kahire darbhanesi emaneti görevine getirildi. İki sene kadar Isakçı Anbarı eminliği görevinde bulundu. Daha sonra azledildi. 1192 /1778-79 yılında vefat etti. Midilli'de medfundur.

Kaynaklarda, şiir ve inşada yetenekli bir şahsiyet olarak tanıtılır. Fakat elde şiir örneğine rastlanmamıştır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 96-97.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C.I. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 266.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler