DELÎLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Delîlî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Delîlî Çelebi fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 34b) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Yine bu mecmuayla aynı dönemde yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda da Delîlî’ye ait bir gazel bulunmaktadır (Kula 2004: 177-78). Bu mecmuaların yazıldığı dönem ve mecmua derleyicilerinin ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandıkları “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Delîlî hakkında kullanmamaları göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Kula Ayşe (2004). Pervane Beg Nazire Mecmuası (534a-557a), Transkriptli, Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

‘İzz ü Maksûduñ senüñ ger bilmek-ise Kâfiye

Ey yüzi Mısbâhî zev’ var kırâ’at it Vâfiye

Çeşm-i hûn-rîzüñ kaçan kim içse kanum şevk ile

Bu dil-i bî-çâre dir ol demde sıhhâ âfiye

Bûse vir didüm baña ol bî-vefâ biñ lâ didi

Kesdi ümmîd riştesin mikrâz-ı lâ-i nâfiye

Bu dil-i fâsık niçün burgun mey içer her zamân

Lebleri meclisde ol yârüñ şarâb-ı sâfiye

Ey Delîlî şöyle medh eyle o yâre şi’rüñi

Heb görenler cümle disün sana şâbâş âfiye

 (Kula, Ayşe (2004). Pervane Beg Nazire Mecmuası (534a-557a), Transkriptli, Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.177-178.)