DERBÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derbânî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Kelâmî-i Rûmî (öl. ?) tarafından 1601-1603 yılları arasında Mısır valiliği yapan Yavuz Ali Paşa (öl. ?) adına kaleme alınan Vekâyi‘-i Ali Paşa adlı eserde şaire ait iki tarih manzumesi yer almaktadır. Vekâyi‘-i Ali Paşa’nın yazıldığı tarih göz önünde bulundurulduğunda, Derbânî’nin de eserin yazıldığı tarihte hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Demirsoy, S. (2010). Vekâyi‘-i Ali Paşa (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Derbânî

Kangı hâkim adlini hükmünde dâyim eyledi

Hak te‘âlâ mesned-i izzetde kâyim eyledi

 

Ehl-i Mısra şeh silahdârını vâlî eyleyüp

A‘del-i hâkim olup def‘-i mezâlim eyledi

 

Zerrece yokdur tama‘ şânında istignâdadur

Sû-yi zandan hâsılı kendüyi sâlim eyledi

 

Şol kadar virdi Hudâ o câya bî-had ni‘meti

Ol diyârı sâyire ümmü’l-ekâlîm eyledi

 

Lâyık-ı devlet olup Derbânî didi târîhin

Bu Alî Paşayı Mısra Hak hâkim eyledi          

                                               (Vekâyi‘-i Ali Paşa. vr. 93b-94a)

Târîh-i Derbânî

Du‘â it şâh-ı sâhib-izz ü nasra

Mübeddel ola dâyim usri yüsra

 

Silahdârın anınçün itdi vâlî

Ki hükmi seyf-i kâtı‘dur bu asra

 

Mülûkün hıdmeti nısfü’s-sülûkdür

Tamâm mâlik olup yûsufî kasra

 

Müdebbirlikde ide hüsn-i tedbîr

Niçe âsâr yazıla nazm u nesre

 

Şeh-i devrân bugün Derbânî târîh

Vezîr idüp Alî Paşayı Mısra   

                                   (Vekâyi‘-i Ali Paşa. vr. 96b)