DERÛNÎ

(d. ?/? - ö. 976/1568-69)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Önce Şehzade Sultan Mustafa’nın daha sonra da II. Selim’in meclislerinde bulundu. Gelibolulu Âlî’ye göre II. Selim’den küçük bir isteği oldu. Bu isteği yerine getirilmeyince terk-i diyar etti. 976/1568-69 yılında Manisa’da vefat etti. Manisa’da bir tekkede medfundur.

Hemen hemen bütün kaynaklarda, Derûnî’nin musiki sahasında çok maharetli olduğu belirtilmektedir. Âşık Çelebi, musiki âlemlerinde en çok Derûnî’nin eserlerinin okunduğunu söyler. Hatta meclislerin çoğunda ve halk arasında şiirlerinin yaygınlığından ve herkes tarafından bilindiğinden bahsederek tezkiresinde onun şiirine örnek vermeye lüzum bile görmemiştir. Birçok şiir mecmuasında şiirlerine rastlanan Derûnî’nin en meşhur manzumesi, Âgehî’nin denizcilik terimleriyle yazdığı kasideye naziresidir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 36a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 05.01.2014].

Sungurhan Eyduran, Aysun  (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 05.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Saçların tarh it cemâlin dehre virsün zîb ü fer

Kim şeb-i deycûr ile bir yirde cem’ olmaz seher

Kaşların kim lâciverdî reng virmiş hüsn ana

Cilveger olmış iki tâvûs gülşende meger

Ey şekerdendür diyen ol cân-ı şîrînün lebin

Sordum anı ben şeker yanında anun bir hacer

Mû degüldür sâk-ı sîmîninde yârın görünen

Mûrlardur kim gelüp pây-ı Süleymânı öper

Ey Derûnî gül gibi feth olmasun mı vasl-ı yâr

İştihâ yalın kılıç hûn-ı visâle irse ger

(Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul. 1159.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92Doğum YeriGörüntüle
4YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92Doğum YılıGörüntüle
7YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92Ölüm YılıGörüntüle
10YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Alim Kahramand. 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92MeslekGörüntüle
13YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MÜNŞÎ/MEHMED, Mehmed Münşî Efendid. ? - ö. 1591-92Madde AdıGörüntüle