DERÛNÎ

(d. ?/? - ö. 976/1568-69)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Önce Şehzade Sultan Mustafa’nın daha sonra da II. Selim’in meclislerinde bulundu. Gelibolulu Âlî’ye göre II. Selim’den küçük bir isteği oldu. Bu isteği yerine getirilmeyince terk-i diyar etti. 976/1568-69 yılında Manisa’da vefat etti. Manisa’da bir tekkede medfundur.

Hemen hemen bütün kaynaklarda, Derûnî’nin musiki sahasında çok maharetli olduğu belirtilmektedir. Âşık Çelebi, musiki âlemlerinde en çok Derûnî’nin eserlerinin okunduğunu söyler. Hatta meclislerin çoğunda ve halk arasında şiirlerinin yaygınlığından ve herkes tarafından bilindiğinden bahsederek tezkiresinde onun şiirine örnek vermeye lüzum bile görmemiştir. Birçok şiir mecmuasında şiirlerine rastlanan Derûnî’nin en meşhur manzumesi, Âgehî’nin denizcilik terimleriyle yazdığı kasideye naziresidir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 36a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 05.01.2014].

Sungurhan Eyduran, Aysun  (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 05.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.01.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Saçların tarh it cemâlin dehre virsün zîb ü fer

Kim şeb-i deycûr ile bir yirde cem’ olmaz seher

Kaşların kim lâciverdî reng virmiş hüsn ana

Cilveger olmış iki tâvûs gülşende meger

Ey şekerdendür diyen ol cân-ı şîrînün lebin

Sordum anı ben şeker yanında anun bir hacer

Mû degüldür sâk-ı sîmîninde yârın görünen

Mûrlardur kim gelüp pây-ı Süleymânı öper

Ey Derûnî gül gibi feth olmasun mı vasl-ı yâr

İştihâ yalın kılıç hûn-ı visâle irse ger

(Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul. 1159.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
4Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
7Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
10Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
12TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901MeslekGörüntüle
13Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TEVHÎDE HANIMd. 1847 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle