DERVÎŞ AHMED (AHMED), Hassân Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şairin adı Hassân Ahmed Efendi’dir. Bu bilgiyi şairin elde bulunan tek şiirinin başlığından öğrenmekteyiz. Mahlas olarak “Dervîş Ahmed”i yahut “derviş” kelimesini sıfat kabul edersek ismi olan Ahmed’i kullanmıştır. Bu bilgilerden hareketle yapılan araştırmalarda, şuara tezkireleri, Şakâyıku’n-Nu‘mâniyye Zeylleri, vefeyatnameler vb. biyografik eserlerde Hassân Ahmed Efendi isimli bir şaire rastlanmamaktadır. “Derviş Ahmed” adıyla yapılan araştırmada, XVI-XVII. asırlarda yaşadığı tahmin edilen bir Bektaşi şairi vardır (Köksal 2007: 1261). Esrâr Dede'nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’sinde de “Dervîş Ahmed” isimli bir şair kayıtlıdır. Bu şairin Moralı olduğu, IV. Murad zamanında Bağdat’ta görev yaptığı belirtilmiş, şiirlerinden örnek sunulmuştur. Örnek olan şiirde şair, mahlas yerine adı “Ahmed”i kullanmıştır (Genç 2000: 38). “Dervîş Ahmed Dede” adıyla kayıtlı bir başka şair ise Fatin Dâvûd’un Hâtime-i Eş‘âr’ındadır. Buna göre Dervîş Ahmed Dede, sonradan Müslüman olmuş bir zatın oğludur ve bundan dolayı bazı yabancı diller bilmektedir. 1157/1744-45’te vefat etmiştir. Tezkirede “Dervîş Ahmed Dede”ye ait olduğu bildirilen şiirde, “Dervîş” mahlası kullanılmıştır (Çiftçi: 133). Hassân Ahmed Efendi’nin şiiri, Dervîş Ahmed adlarıyla kayıtlı şairlerin şiirleriyle mukayese edildiğinde Moralı Dervîş Ahmed’in üslubuna yakın bir tarzda kaleme alındığı görülmektedir. Ancak elde kesin deliller olmadığından söz konusu şairin Hassân Ahmed Efendi olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 

Hassân Ahmed Efendi’nin elde bulunan tek şiiri, Dede Ömer Rûşenî’nin meşhur bir na‘tına yazdığı bir tahmistir. Şairin bu şiirinden hareketle Hz. Peygamber’e derin bir hürmet ve muhabbetle bağlı olduğu söylenebilir. Şair, samimi ifadelerle yüklü sade bir dile sahiptir.

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Davud-Hâtime-i Eşâr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. s. 133 [erişim tarihi: 27.09.2013]

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrâr Dede- Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 38.

Köksal, M. Fatih (2007). “Bilinmeyen Bir Bektaşi Şairi: Derviş (Devriş) Ahmed ve Şiir Mecmuası”. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni. Ankara: G.Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi. 2: 1261-1288.

Süleymaniye Ktp. Uşşâkî Tekkesi 365. vr. 101a-102a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 30.09.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tahmîs-i Mutarraf-ı Hassân Ahmed Efendi

Çün toğup tutdı cihân yüzini hüsnün güneşi

Ka‘be’nin erdi safâ ile o şeb arşa başı

Secde-i şükr edip erkân ile düşmez taşı

Bir habîbin ki delîldir kābe kavseyne kaşı

Kim ola sevmeye bu vech ile sen mâhveşi

Türk ü Kürd ü Acem ü Hind’i bilür bunı ki sen

Âlem-i hejdeh hezâr içre kamudan ahsen

Çün ehabb oldu sana bûy-ı Hüseyn ile Hasen

Meyl-i uşşâka n’ola azm-i mecâz etdi isen

Hâşimî’sin Arabî’sin Medenî’sin Kureşî

Parmağundan akıdup âb-ı revân-bahş-ı revân

Etdi enhâr-ı cinân sîm lülelerden cereyân

Kandılar âb-ı hayât-ı ebedîye ataşân

Gazve-âsâ ola halk rûz-ı haşrde reyyân

Nice yüz bin kişiden def idisersin ataşı

Sen emîre kul olan her ne kadar müdbir ise

Sünnet ü meslegine her ne kadar kâsir ise

Tâ‘ate süstlik edip ma‘sıyyete hâzır ise

Bu siyeh-rûy gibi müznib ne kadar nâdir ise

Bende-i mukbil olur misl-i Bilâl-i Habeşî

Dîg-i hikmetde bişürdi çü senün sevgüni Hak

Şeb-i mi‘râcda gönderdi ta‘âm tolu tabak

Bu ziyâfetde sana olmadı kimse esbak

Sidre vü Tûbâ yanar nâr-ı hevâna çü şafak

Cebre’îl olsa n’ola matbahınun hîme-keşi

Ve’d-duhâ verdüne Ve’l-leyl okırum sünbülüne

Mu‘tasım habl-i Hudâ dinse sezâ kâkülüne

Bülbül-i Kudsî olur âşık olanlar gülüne

Dervîş Ahmed yalınız teşne degildir mülüne

Rûşenî virdi budur küllü gadâtin ve aşî

(Süleymaniye Ktp. Uşşâkî Tekkesi 365. vr. 101a-102a.)